Keel
Tehniline dokumendid ALLALAADIMINE PDF (ET) [3 MB]

GX 3

Algupärane kasutusjuhend

Andmed dokumentatsiooni kohta

Kasutusjuhend

 • Enne seadme kasutuselevõttu lugege see kasutusjuhend läbi. See on ohutu kasutamise ja tõrgeteta töö eeldus.
 • Järgige kasutusjuhendis esitatud ja tootele märgitud ohutusnõudeid ja hoiatusi.
 • Hoidke kasutusjuhend alati seadme juures ja toote edasiandmisel teistele isikutele andke üle ka kasutusjuhend.

Märkide selgitus

Hoiatused

Hoiatused annavad märku toote kasutamisel tekkivatest ohtudest. Kasutatakse alljärgnevaid märksõnu:
OHT
OHT !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, mis võivad põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
HOIATUS
HOIATUS !
 • Võimalik ohtlik olukord, mis võib põhjustada kasutaja raskeid kehavigastusi või hukkumist.
ETTEVAATUST
ETTEVAATUST !
 • Võimalikud ohtlikud olukorrad, millega võivad kaasneda kergemad kehavigastused või varaline kahju.

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Lugege enne kasutamist läbi kasutusjuhend!
Image alternative Soovitused seadme kasutamiseks ja muu kasulik teave
Image alternative Taaskasutatavate materjalide käsitsemine
Image alternative Elektriseadmeid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Joonistel kasutatud sümbolid

Joonistel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Numbrid viitavad vastavatele joonistele kasutusjuhendi alguses
Image alternative Numeratsioon kajastab tööetappide järjekorda pildi kujul ja võib tekstis kirjeldatud tööetappidest erineda
Image alternative Positsiooninumbreid kasutatakse ülevaatejoonisel ja need viitavad selgituste numbritele toote ülevaates
Image alternative See märk näitab, et toote käsitsemisel tuleb olla eriti tähelepanelik.

Tootest sõltuvad sümbolid

Sümbolid tootel

Tootel kasutatakse järgmisi sümboleid.
Image alternative Üldine kohustav sümbol
Image alternative Kasutage kaitseprille
Image alternative Kandke kõrvaklappe
Image alternative Kandke kaitsekiivrit
Image alternative Jäätmed suunata ümbertöötlusse

Teksti märgistused

Teksti rõhutus

Nimetused ja pealkirjad on tähistatud järgmiselt:
‚ ‛
Naelapüssi juhtelementide tähistus.
« »
Naelapüssil olev kiri

Tooteinfo

Image alternative tooted on ette nähtud professionaalsele kasutajale ja neid tohivad käsitseda, hooldada ja korras hoida ainult volitatud ja asjaomase väljaõppega isikud. Nimetatud personal peab olema teadlik kõikidest kaasnevatest ohtudest. Seade ja sellega ühendatavad abivahendid võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppeta isik.
Tüübitähis ja seerianumber on tüübisildil.
 • Kandke seerianumber järgmisse tabelisse. Andmeid toote kohta vajate meie esindusele või hooldekeskusele päringute esitamisel.
  Toote andmed
  Naelapüss, gaasitoitega
  GX 3
  Põlvkond
  01
  Seerianumber

Vas‌ta‌vus‌de‌kla‌ra‌t‌si‌o‌on

Kinnitame ainuvastutajana, et käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud seade vastab kehtivate direktiivide ja standardite nõuetele: Vastavusdeklaratsiooni ärakirja leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
Tehnilised dokumendid on saadaval:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Ohutus

Ohutusnõuded

Naelapüssi ohutu kasutamine
 • Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu, mille tagajärjel võite ennast raskelt vigastada. Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
 • Poldijuhikule tööks vajalike kinnitusvahendite (nt klemmid, klambrid jmt) panek võib vallandada soovimatu lasu, mille tagajärjel võite ennast raskelt vigastada. Tööks vajalike kinnitusvahendite sissepanekul ärge kunagi vajutage käe või mõne muu kehaosaga poldijuhikule.
 • Ärge suunake naelapüssi iseenda ega mõne teise inimese poole.
 • Naelapüssiga töötamisel hoidke käsi kõverdatult (ärge sirutage käsi välja).
 • Olge tähelepanelik, mõelge oma tegevus hästi läbi ning toimige naelapüssiga töötades kaalutletult. Ärge kasutage naelapüssi, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või medikamentide mõju all. Hetkeline tähelepanematus naelapüssi kasutamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
 • Naelalükkuri tagasitõmbamisel veenduge, et see fikseerub kindlalt kohale.
 • Kaitsme avamisel ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see ette. Teie sõrmed võivad jääda selle vahele.
 • Ärge laske kinnituselemente liiga kõvasse pinda , näiteks keevitatud terasesse või valumalmi. Naelte laskmisel sellistesse materjalidesse võib tekkida tõrkeid ja kinnituselemendid võivad puruneda.
 • Ärge laske kinnituselemente liiga pehmesse pinda , näiteks puitu või kipskartongi. Naelte laskmisel sellistesse materjalidesse võib tekkida tõrkeid ja pinda võivad jääda augud.
 • Ärge laske kinnituselemente liiga rabedasse pinda , näiteks klaasi või keraamilistesse plaatidesse. Naelte laskmisel sellistesse materjalidesse võib tekkida tõrkeid ja pind võib praguneda.
 • Enne laskmist veenduge, et teisel pool pinda ei ole inimesi ega esemeid, mida võite vigastada.
 • Vajutage päästikule vaid siis, kui naelapüss on vastu pinda surutud nii, et poldijuhik on naelapüssi lõpuni sisse läinud.
 • Kui peate seadistama või hooldama kuuma naelapüssi, kandke tingimata kaitsekindaid.
 • Kui seade on suure lasusagedusega pikemat aega töötanud, võib käepidemete ümber olev pind minna kuumaks. Kaitseks põletuste eest kandke kaitsekindaid.
 • Kui naelapüss on üle kuumenenud, eemaldage gaasiballoon ja laske naelapüssil jahtuda. Ärge ületage lubatud lasusagedust.
 • Laskmise ajal võib materjalist või magasinilindist eralduda kilde ja tükke. Materjalist väljalendavad killud võivad vigastada kehaosi ja silmi. Kasutage sobivaid kaitseprille, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekiivrit. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu. Ka teised läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kaitseprille ja kaitsekiivrit.
 • Kandke sobivaid kuulmiskaitsevahendeid (vt teave müra kohta punktid "Tehnilised andmed"). Kinnituselementide laskmise vallandab gaasi-õhusegu süttimine. Seejuures tekkiv müra võib kahjustada kuulmist. Ka läheduses viibivad inimesed peaksid kandma kuulmiskaitsevahendeid.
 • Lasu tegemisel hoidke naelapüssi alati tugevasti käes ja pinna suhtes täisnurga all. See aitab ära hoida kinnituselemendi libisemise pinnalt.
 • Ärge kunagi laske samale kohale teist kinnituselementi. See võib põhjustada kinnituselementide purunemise ja kinnikiilumise.
 • Ärge kunagi laske sama polti või naela teist korda. Korduval kasutamisel võivad kinnituselemendid puruneda ja tekitada vigastusi.
 • Enne magasini vahetamist, puhastus-, hooldus- ja korrashoiutööde tegemist ning naelapüssi hoiulepanekut ja transportimist eemaldage alati gaasiballoon () ja tühjendage magasin ().
 • Pärast kasutamist asetage seade põrandale. Stangele asetatud seade võib alla kukkuda ja vigastusi tekitada.
 • Naelapüssi allatõmbamisel ärge hoidke stanget teisest otsast kinni. Suure jõumomendi tõttu võite kaotada naelapüssi liikumise üle kontrolli. See võib kaasa tuua kehavigastusi ja esemelise kahju.
 • Veatu ja nõuetakohase töö tagamiseks kontrollige naelapüssi ja lisatarvikuid kahjustuste suhtes. Veenduge, et seadme liikuvad osad töötavad laitmatult, ei kiildu kinni ega ole kahjustatud. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks peavad seadme kõik detailid olema õigesti paigaldatud ning vastama kõikidele tingimustele. Kui kasutusjuhendis ei ole ette nähtud teisiti, tuleb kahjustatud kaitseseadised ja detailid lasta parandada või välja vahetada Hilti hooldekeskuses.
 • Laske naelapüssi parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii on tagatud elektrilise tööriista ohutuse säilimine.
 • Naelapüssi modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.
 • Ärge kasutage naelapüssi tule- või plahvatusohtlikus keskkonnas.
 • Arvestage ümbritseva keskkonna mõjudega. Ärge jätke naelapüssi vihma kätte, ärge kasutage seda niiskes ega märjas keskkonnas.
 • Kasutage seadet üksnes hea ventilatsiooniga kohtades.
 • Valige poldijuhiku ja kinnituselemendi õige kombinatsiooni. Vale kombinatsioon võib naelapüssi kahjustada või halvendada kinnituse kvaliteeti.
 • Järgige alati kasutusjuhiseid .
Elektrivoolust tingitud ohud
 • Kontrollige tööpiirkonda enne töö alustamist metalliotsijaga, et tuvastada varjatud elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude asukoht.
 • Hoidke naelapüssi isoleeritud käepidemest, kui teete töid, mille puhul võib seade kokku puutuda varjatud elektrijuhtmetega. Kokkupuude pingestatud elektrijuhtmega võib seada pinge alla ka seadme metalldetailid ja põhjustada elektrilöögi.
Juhised sissepandud gaasiballooniga seadme käsitsemiseks
 • Järgige gaasiballoonil ja kasutusjuhendis toodud juhiseid.
 • Lekkiv gaas on kahjulik kopsudele, nahale ja silmadele. Umbes 10 sekundi vältel pärast gaasiballooni väljavõtmist hoidke oma nägu ja silmi gaasiballooni pesast kaugemal.
 • Ärge keerake gaasiballooni ventiili käega.
 • Gaasi sisse hinganud inimene tuleb viia värske õhu kätte ja asetada mugavasse asendisse. Vajaduse korral tuleb kutsuda arst.
 • Kui inimene on teadvuseta, kutsuge arst. Toimetage inimene hea ventilatsiooniga ruumi ja asetage ta stabiilsesse asendisse. Kui inimene ei hinga, tuleb teha kunstlikku hingamist ja kasutada vajaduse korral hapnikku.
 • Kui gaas satub silma, peske lahtist silma mitu minutit voolava vee all.
 • Kui gaas satub nahale, tuleb nahka hoolikalt seebi ja sooja veega pesta. Seejärel kandke nahale kreemi.
Üldised ohutusnõuded seoses isikliku ohutusega
 • Veenduge, et teie keha on mugavas asendis. Võtke stabiilne tööasend ja säilitage alati tasakaal. Nii saate naelapüssi ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 • Hoidke teised isikud, eriti lapsed töökohast eemal.

Kirjeldus

Toote ülevaade

Image alternative
 1. Poldijuhik
 2. Laskmissügavuse reguleerimise ja poldijuhiku vabastamise klapp
 3. Nupp RESET
 4. Sisse-/väljalaskeventiil
 5. Ventilatsiooniavad
 6. Vööklamber
 7. Päästik
 8. Käepide
 9. Edasitoimetamismehhanism
 10. Magasini lukustus
 11. Tugijalg
 12. Magasin
 13. Andmesilt
 14. Gaasiballooni näit
 15. Nupp GAS
 16. Gaasiballooni pesa
 17. Gaasiballooni pesa kate

Nõuetekohane kasutamine

Kirjeldatud toode on gaasitoitega naelapüss ("naelapüss"). See on ette nähtud sobivate kinnituselementide laskmiseks betooni, terasesse, silikaattellisesse, betoonmüüritises, krohvitud müüritisse ja muudesse sobivatesse pindadesse.

Naelapüssi võib kasutada ainult manuaalselt või koos stangega (lisatarvik).

Tarnekomplekt

Gaasitoitega naelapüss, kohver, kasutusjuhend.
Teised süsteemi kuuluvad tooted, mida on lubatud tööriistaga kasutada, leiate Hilti müügiesindusest või veebisaidilt: www.hilti.group

Poldijuhikud

Poldijuhik hoiab polti või juhib naela ja lasu sooritamisel suunab kinnituselemendi pinda soovitud kohas. Naelapüssidele GX 3 ja GX 3-ME (täpset nimetust vt andmesildilt) on eri töödeks saadaval erinevad poldijuhikud (IF või ME).

Kinnituselemendid

Naelapüssidega saab lasta kahte liiki kinnituselemente: naelad ja poldid. Poldijuhiku külge kinnitamiseks on saadaval lisakinnitused erinevateks rakendusteks.

Laskmissügavuse reguleerimise ja poldijuhiku vabastamise klapp

Klapp võimaldab laskmissügavust vähendada. Asendis EJECT vabastab see poldijuhiku, nii et seda saab eemaldada.
Seisund
Tähendus
+
Standardne laskmissügavus

Vähendatud laskmissügavus
EJECT
Poldijuhiku vabastamine

Nupp RESET

Pärast laskmist võib juhtuda, et poldijuhik ei pöördu lähteasendisse tagasi. Seda põhjustab kolvi tõrge. Nupuga RESET saab kolvi tõrget kõrvaldada.
Seisund
Tähendus
Nupp RESET ulatub üle korpuse. Selle valge serv on nähtav.
Kolvi tõrge
Nupp RESET on korpusega ühetasa.
Ei ole tegemist kolvi tõrkega

Tugijalg

Ühetasasel pinnal kergendab tugijalg naelapüssi asetamist pinnale täisnurga all, kuna täisnurkset asendit tuleb siis kontrollida veel vaid külgsuunast. Ebatasasel või lainelisel pinnal võib osutuda vajalikuks tugijalg eemaldada, et poldijuhikut välja rihtida pinnaga täisnurga all.

Vöökonks

Vöökonksu saab välja tõmmata kahes astmes.
Seisund
Tähendus
Samm 1
Vöö külge riputamise asend
Samm 2
Redeli, tellingute, tõstelavade jmt külge riputamise asend

Gaasiballoon

Järgige gaasiballoonile lisatud ohutusnõueid!
Gaasiballoon tuleb asetada naelapüssi gaasiballooni pessa.
Gaasiballooni täituvusastet saab tuvastada LED-ekraanilt, kui vajutada nupule GAS .
Töökatkestuste ajal, enne hooldustöid ja enne naelapüssi transportimist ja hoiulepanekut tuleb gaasiballoon eemaldada.

Gaasiballooni täituvusastme näit

Pärast vajutamist nupule GAS kuvab LED-ekraan gaasiballooni täituvusastet.
Täituvusastme näitu ei kuvata, kui poldijuhik on seadmesse lõpuni sisse viidud.
Seisund
Tähendus
Kõik neli LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Täituvusaste on ligikaudu 100%.
Kolm LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Täituvusaste on ligikaudu 75%.
Kaks LED-tuld põlevad rohelise tulega.
Täituvusaste on ligikaudu 50%.
Üks LED-tuli põleb rohelise tulega.
Täituvusaste on ligikaudu 25%.
Üks LED-tuli vilgub rohelise tulega.
Täituvusaste on alla 10 %. Soovitav on gaasiballoon välja vahetada.
Üks LED-tuli põleb punase tulega.
Naelapüssis ei ole gaasiballooni või on vale gaasiballoon või see on tühi.
Kuigi kuvatakse täituvusastet "tühi", sisaldab gaasiballoon tehnilistel põhjustel veel veidi gaasi.

Tehnilised andmed

Naelapüss

Kaal (tühi)
8,6 lb
(3,9 kg)
Kasutustemperatuur, ümbritseva keskkonna temperatuur
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Kinnituselementide maksimaalne pikkus
1,5 in
(39 mm)
Kinnituselementide läbimõõt
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Surveteekonna pikkus
1,6 in
(40 mm)
Magasini mahtuvus
40 + 2 naela
Maksimaalne lasusagedus (Kinnituselemente/h)
1 200
Magnetvälja maksimaalne tugevus
−16,5 dBµA/m
Sagedus
13 553 MHz … 13 567 MHz

Teave müra ja vibratsiooni kohta

Käesolevas kasutusjuhendis toodud helirõhu- ja vibratsioonitase on mõõdetud standarditud mõõtemeetodil ning asjaomaseid näitajaid saab kasutada naelapüsside võrdlemiseks. Need sobivad ka müra- ja vibratsioonitaseme esialgseks hindamiseks. Nimetatud näitajad on iseloomulikud elektritööriista puhul, mida kasutatakse põhilisteks ettenähtud töödeks. Kui naelapüssi kasutatakse muul otstarbel, teiste tarvikutega või kui tööriista on ebapiisavalt hooldatud, võivad näitajad käesolevas juhendis toodud näitajatest kõrvale kalduda. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt suurendada. Vibratsiooni- ja mürataseme täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka perioodi, mil tööriist ei ole tegelikult kasutusel. See võib vibratsiooni- ja mürataset kogu tööajal tunduvalt vähendada. Et kaitsta seadme kasutajat müra ja/või vibratsiooni toime eest, rakendage täiendavaid kaitseabinõusid, näiteks: hooldage naelapüssi ja tarvikuid korralikult, hoidke käed soojad, tagage sujuv töökorraldus.
Müratase mõõdetud vastavalt standardile EN 15895
Helirõhutase töötamiskohas (LpA, 1s)
99 dB(A)
Helirõhu tipptase töökohas (LpC, peak)
133 dB (C)
Helivõimsustase (LWA)
105 dB(A)
Mõõtemääramatus müratasemel
2 dB(A) / 2 dB(C)
Tagasilöök
Energiaekvivalentne kiirendus, (ahw, RMS(3))
Tulemused 1 mm pleki kohta betoonil B35: 3,64 m/s2
Mõõtemääramatus
0,13 m/s²

Naelapüssi laadimine

Laadimine naelte laskmiseks

Varustus naelte laskmiseks

Naelad lähevad läbi magasini naelalintides.
Naelte laskmiseks ei tohi olla paigaldatud üksiklasu adapterit.

Magasini täitmine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
 2. Lükake naelalükkur lõpuni magasini.
  Lühikeste naeltega naelalintide puhul tekib valepidi sisestamise oht. Lühikeste naelte puhul jälgige, et naelaotsad on suunatud ette.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

Gaasiballooni paigaldamine

 1. Avage gaasiballooni pesa kaas.
 2. Eemaldage gaasiballooni kate.
  Hoidke kate alles, et saakiste gaasiballooni pärast väljavõtmist, näiteks tühjendamisel ja transportimisel kindlalt sulgeda.
 3. Lükake gaasiballoon nii, et ventiil on ees, gaasiballooni pessa ja veenduge, et gaasiballooni klamber tungib ettenähtud avasse ja fikseerub seal kohale.
 4. Sulgege gaasiballooni pesa kaas.
 5. Suruge naelapüssi, ilma et vajutaksite päästikule, poldijuhikuga kolm korda vastu pinda, et gaasijuhtmeid ventileerida.

Laadimine poltide laskmiseks

Varustus poltide laskmiseks

Poldid tuleb poldijuhikusse viia eest ja ühekaupa. Üksiklasu tegemiseks on vaja adapterit. Poltide pakendid sisaldavad lisaks adapterit üksiklaskude tegemiseks ning asjaomast paigaldusjuhist.
Poltide laskmiseks peab magasin olema tühi ja paigaldatud adapter üksiklaskude tegemiseks.

Üksiklasu adapteri paigaldamine

 • Paigaldage üksiklasu adapter ().

Gaasiballooni paigaldamine

 • Paigaldage gaasiballoon ().

Kinnituselementide laskmine

Naelte laskmine

HOIATUS
Vigastuste oht! Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.
 • Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
 1. Kontrollige reguleeritud laskmissügavust.
 2. Asetage naelapüss tugijala ja poldijuhikuga aluspinnale.
 3. Suruge naelapüss poldijuhikuga lõpuni vastu pinda.
 4. Veenduge, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
 5. Lasu tegemiseks vajutage päästikule.
  Lasku ei ole võimalik teha, kui poldijuhik ei ole lõpuni vastu pinda surutud.
 6. Pärast lasu sooritamist tõstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
 7. Töö lõpetamisel või enne, kui jätate naelapüssi järelevalveta, võtke gaasiballoon ) välja ja tühjendage magasin ().

Poltide laskmine

HOIATUS
Vigastuste oht! Naelapüssi surumine vastu keha võib vallandada soovimatu lasu ja tekitada raskeid kehavigastusi.
 • Kinnituselementide sissepanekul ärge vajutage poldijuhikut kunagi vastu oma kätt või mõnda muud kehaosa.
 • Ärge kunagi suruge naelapüssi vastu enda kätt või mõnda muud kehaosa.
HOIATUS
Allakukkuvad esemed võivad tekitada vigastusi! Kui lasta uuesti naela või polti, mis ei ole korralikult sisse läinud, võib kinnituse kvaliteet halveneda. Halva kinnituse tõttu allakukkuv materjal võib tekitada varalist kahju või kehavigastusi.
 • Ärge kunagi tehke lasku, et parandada juba lastud naela või poldi kinnituvust.
 1. Kontrollige reguleeritud laskmissügavust.
 2. Viige polt poldijuhikusse.
 3. Asetage naelapüss tugijala ja poldijuhikuga aluspinnale.
 4. Suruge naelapüss poldijuhikuga lõpuni vastu pinda.
 5. Veenduge, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
 6. Lasu tegemiseks vajutage päästikule.
  Lasku ei ole võimalik teha, kui poldijuhik ei ole lõpuni vastu pinda surutud.
 7. Töö lõpetamisel või enne, kui jätate naelapüssi järelevalveta, võtke gaasiballoon välja ).

Naelapüssi tühjendamine

Gaasiballooni eemaldamine

 1. Avage gaasiballooni pesa kaas.
 2. Gaasiballooni avamiseks vajutage gaasiballooni klambrile.
 3. Võtke gaasiballoon pesast välja.
 4. Pange gaasiballoonile peale kate.
 5. Sulgege gaasiballooni pesa kaas.

Magasini tühjendamine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
 2. Eemaldage magasinist kõik naelalindid.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.

Üksiklasu adapteri eemaldamine

 • Pärast poldi laskmist eemaldage üksiklasu adapter ().

Täiendavad tööetapid

Gaasiballooni täituvusastme kontrollimine

 1. Naelapüssile survet avaldamata vajutage nupule GAS .
 2. Tehke kindlaks gaasiballooni täituvusaste.

Magasini mahavõtmine

 1. Tõmmake naelalükkur lõpuni taha, nii et see fikseerub kohale.
 2. Võtke lahtised naelalindid magasinist välja.
HOIATUS
Sõrmevigastuste oht! Naelalükkuri vabastamisel võivad sõrmed selle vahele jääda.
 • Ärge laske naelalükkuril ette libiseda, vaid viige see lõpuni ette.
 1. Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.
 2. Avage magasini lukustus.
 3. Keerake magasin ümber pöördepunkti ette.
 4. Võtke magasin välja.

Magasini paigaldamine

 1. Avage magasini lukustus.
 2. Asetage kohale magasini eesmine ots.
 3. Keerake magasin lõpuni vastu naelapüssi.
 4. Sulgege magasini lukustus.

Poldijuhiku eemaldamine

 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Viige poldijuhiku vabastamise klapp asendisse EJECT .
 3. Eemaldage poldijuhik.

Poldijuhiku paigaldamine

 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Viige poldijuhik naelapüssi ninas olevasse avasse.
 3. Hoidke poldijuhikut kinni, et see ei kukuks välja, ja vajutage naelapüss poldijuhikuga vastu pinda, kuni poldijuhik kohale fikseerub.
 4. Kontrollige, kas poldijuhik on kohale fikseerunud.
  • Niipea kui poldijuhik on kohale fikseerunud, on poldijuhiku vabastamise klapp uuesti asendis + .

Tugijala eemaldamine

 1. Vajutage tugijala lukustusmehhanismile kergelt ja vabastage tugijalg.
 2. Keerake tugijalga 90°.
 3. Eemaldage tugijalg.

Tugijala paigaldamine

 1. Asetage tugijalg täisnurga all vastu magasini ja lükake avasse.
 2. Keerake tugijalga 90° magasini poole ja laske sellel kerge survega kohale fikseeruda.

Üksiklasu adapteri paigaldamine

 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Võtke magasin maha.
 3. Paigaldage üksiklasu adapter.
 4. Paigaldage magasin.

Üksiklasu adapteri eemaldamine

 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Võtke magasin maha.
 3. Eemaldage üksiklasu adapter.
 4. Paigaldage magasin.

Tõrgete kõrvaldamine

Kolvi tõrke kõrvaldamine

 • Kontrollige, millises asendis on nupp RESET .
  Tulemus 
  • Nupp RESET ulatub üle korpuse. Selle valge serv on nähtav.
  • Kolvi tõrke kõrvaldamiseks vajutage nupule RESET .

Võõrkehade ja naelte eemaldamine poldijuhiku piirkonnast

ETTEVAATUST
Eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi! Laskmisel eemalepaiskuvad osakesed võivad tekitada vigastusi, kui poldijuhiku piirkonnas on võõrkehi või kui kinnituselemendid on poldijuhikusse kinni kiilunud.
 • Ärge kunagi tehke seadme tõrgete kõrvaldamiseks uusi laske!
 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Tühjendage magasin.
 3. Võtke magasin maha.
 4. Võtke poldijuhik maha.
 5. Eemaldage poldijuhiku piirkonnast kõik võõrkehad ja naelad.
 6. Paigaldage poldijuhik.
 7. Paigaldage magasin.

Hooldus ja korrashoid

Naelapüssi hooldus ja korrashoid

 • Ärge kasutage naelapüssi, mille ventilatsiooniavad on ummistunud!
 • Hoidke käepidemed puhtad õlist ja rasvast.
 • Puhastage naelapüssi regulaarselt.
 • Puhastamiseks ärge kasutage pihusteid, aurupesureid ega voolavat vett.
 • Ärge kasutage silikooni sisaldavaid hooldusvahendeid.
 • Ärge kasutage aerosoole ega muid sarnaseid määrde- või hooldusvahendeid.

Naelapüssi puhastamine

 1. Võtke gaasiballoon välja.
 2. Tühjendage magasin.
 3. Vabastage poldijuhik plastijääkidest.
 4. Puhastage ventilatsiooniavad kuiva harjaga, ärge laske mustusel ja võõrkehadel tungida seadme sisemusse.
 5. Puhastage seadme välispind niiske lapiga.

Transport ja hoiustamine

Korrashoid

 • Tööohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi ja -materjale. Meie poolt heakskiidetud varuosad, materjalid ja tarvikud leiate Hilti edasimüüja juurest või veebilehelt: www.hilti.group .
 • Kontrollige regulaarselt, kas naelapüssi välised osad on terved ja kas kõik seadme juhtelemendid töötavad veatult.
 • Ärge võtke naelapüssi kasutusele, kui mõni detail on vigastatud või kui seadme juhtdetailid ei ole täiesti töökorras.
 • Defektne naelapüss laske parandada Hilti hooldekeskuses.

Seadme kontrollimine pärast hooldus- ja korrashoiutöid

 • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .

Abi tõrgete korral

Kui peaks esinema tõrge, mida ei ole järgmises tabelis nimetatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge Hilti Service hooldekeskusse.
Tõrge
Võimalik põhjus
Lahendus
Image alternative
Kinnituselemendid ei lähe tihti piisavalt sügavale.
Jõudlus on liiga väike
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .
Kinnituselement on liiga pikk
 • Kasutage lühemat kinnituselementi.
Aluspind on liiga kõva
 • Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
Sisse-/väljalaskeventiil on määrdunud või kinni kaetud.
 • Puhastage naelapüss ja jälgige käe asendit.
Image alternative
Kinnituselemendid lähevad tihti liiga sügavale.
Jõudlus on liiga suur.
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse .
Kinnituselement on liiga lühike.
 • Kasutage pikemaid kinnituselemente.
Image alternative
Kinnituselemendid purunevad.
Jõudlus on liiga väike
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .
Kinnituselement on liiga pikk
 • Kasutage lühemat kinnituselementi.
Aluspind on liiga kõva
 • Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.
 • Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
Image alternative
Kinnituselemendid painduvad läbi.
Jõudlus on liiga väike
  • Viige laskmissügavuse reguleerimise klapp asendisse + .
Kinnituselement on liiga pikk
 • Kasutage lühemat kinnituselementi.
Poldijuhik ei ole pinnale asetatud täisnurga all.
 • Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
Image alternative
Kinnituselemendid ei jää teraspinda kinni.
Aluspind on liiga õhuke.
 • Valige mõni muu kinnitusmeetod.
Gaasiballooni sisust ei piisa kinnituselementide paki jaoks.
Suurem gaasitarbimine, kuna seadet on lasku sooritamata vastu pinda surutud liiga tihti.
 • Vältige lasku sooritamata pinna vastu surumist.
Naelapüss ei avane.
Kolvi tõrge
Naela tuvastamine on blokeeritud ja nupp RESET ei lähe sellele vajutamisel korpusega ühetasa.
Kinnituselement on poldimagasinis kinni kiilunud.
 • Vabastage kinnikiilunud element.
Nael on kolvi otsa ees oleva hoova all kinni kiilunud.
 • Võtke gaasiballoon välja, suruge seade pinna vastu ja vajutage tugevasti päästikule.
Liiga paljud lasud ebaõnnestuvad.
Poldimagasin ei ole pinnale asetatud täisnurga all.
 • Suruge naelapüssi lasu sooritamiseks vastu pinda nii, et poldijuhik on pinna suhtes täisnurga all.
Kasutatud on vale kinnituselementi.
 • Kasutage sobivat kinnituselementi.
Aluspind on liiga kõva
 • Kaaluge DX-seadmete kasutamist.
Naelapüss ei lase.
Naelalükkur ei ole ette viidud.
 • Vabastage naelalükkur ja viige see lõpuni ette.
Magasinis ei ole piisavalt naelu (2 naela või vähem).
Naelte ettenihe on häiritud
 • Kasutage teist naelalinti.
 • Puhastage magasin.
Tühi gaasiballoon
LED 1 põleb punase tulega
Õhk gaasijuhtmes
 • Suruge naelapüssi kolm korda vastu pinda, vallandamata lasku.
Poldijuhiku piirkonnas on võõrkehad
Naelapüss on liiga kuum
 • Laske naelapüssil jahtuda.
Elektroonika viga
 • Võtke gaasiballoon välja ja pange uuesti sisse. Kui probleem ei kao, võtke kasutusele uus gaasiballoon.
Naelapüss on kuum ja lasku ei ole võimalik teha ka pärast pausi.
Laskmissagedus on tunduvalt suurem kui 1200 kinnituselementi tunnis.
 • Laske naelapüssil jahtuda.
Naelapüss ei lase või laseb katkendlikult.
Keskkonnatingimused on väljaspool lubatud vahemikku.
 • Veenduge, et tingimused vastaksid punktis "Tehnilised andmed" toodud tingimustele.
Gaasiballooni temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku.
 • Veenduge, et tingimused vastaksid punktis "Tehnilised andmed" toodud tingimustele.
Gaasidoseerimissüsteemis on tekkinud gaasimullid.
 • Võtke gaasiballon välja ja pange uuesti tagasi.
Naelapüssi ei ole pärast laskmist pinnalt täielikult üles tõstetud.
 • Pärast lasu sooritamist tõstke naelapüss pinnalt täielikult ära.
Kinnituselementi ei saa poldijuhikust eemaldada.
Kinnituselement on poldimagasinis kinni kiilunud.
 • Vabastage kinnikiilunud element.

Utiliseerimine

Image alternative Hilti seadmed on suures osas valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Taaskasutuse eelduseks on materjalide korralik sorteerimine. Paljudes riikides kogub Hilti kasutusressursi ammendanud seadmed kokku. Lisateavet saate Hilti müügiesindusest.
Image alternative
 • Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu, elektroonikaseadmeid ja akusid olmejäätmete hulka!

Tootja garantii

 • Kui Teil on küsimusi garantiitingimuste kohta, pöörduge Hilti müügiesindusse.
Image alternative