Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [3 MB]

GX 3

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Simboli uz izstrādājuma

Tiek lietoti šādi simboli uz izstrādājuma:
Image alternative Vispārīgs prasības simbols
Image alternative Lietojiet aizsargbrilles
Image alternative Lietojiet ausu aizsargus
Image alternative Lietojiet aizsargķiveri
Image alternative Nododiet otrreizējai pārstrādei

Simboli tekstā

Izcēlumi tekstā

Apzīmējumi un uzraksti ir izcelti šādi:
‚ ‛
Ar tekstu papildināto montāžas iekārtas vadības elementu apzīmējumi.
« »
Uzraksti uz montāžas iekārtas

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Montāžas iekārta, darbināma ar gāzi
  GX 3
  Paaudze
  01
  Sērijas Nr.

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Drošība

Drošs darbs ar montāžas iekārtu
 • Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas. Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
 • Nofiksējot uz tapu vadotnes specifiskai lietošanai paredzētus stiprinājumus (piemēram, ripas, savilcējus, skavas utt.), var rasties smagas traumas, ko izraisa nejauša iekārtas aktivēšana. Specifiskai lietošanai paredzētu stiprinājumu nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā nespiediet tapu vadotni ar roku vai citu ķermeņa daļu.
 • Nevērsiet montāžas iekārtu pret sevi vai citiem cilvēkiem.
 • Darbiniet montāžas iekārtu ar saliektām rokām (nevis izstieptām).
 • Strādājiet ar montāžas iekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Nelietojiet montāžas iekārtu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības montāžas iekārtas lietošanas laikā var kļūt par cēloni smagām traumām.
 • Pavelkot naglu bīdītāju atpakaļ, vienmēr raugieties, lai tas droši nofiksējas.
 • Atlaižot fiksācijas drošinātāju, neļaujiet naglu bīdītājam strauji pārvietoties uz priekšu, bet virziet to uz priekšu ar roku. Pastāv risks iespiest pirkstus.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus pārāk cietā materiālā , piemēram, metinātā tēraudā vai čugunā. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var netikt pareizi nostiprināti un salūzt.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus pārāk mīkstā materiālā , , piemēram, kokā un ģipškartonā. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var netikt pareizi nostiprināti un iziet cauri materiālam.
 • Nemēģiniet nostiprināt elementus pārāk trauslā materiālā , , piemēram, stiklā vai flīzēs. Šādos materiālos stiprinājuma elementi var netikt pareizi nostiprināti un izraisīt materiāla šķembu atdalīšanos.
 • Pirms elementu nostiprināšanas pārliecinieties, ka darba virsmas pretējā pusē nevar tikt savainoti cilvēki vai sabojāti priekšmeti.
 • Nospiediet mēlīti tikai tad, kad montāžas iekārta ir piespiesta pie virsmas tā, ka tapu vadotne līdz galam ir iebīdīta montāžas iekārtā.
 • Ja nepieciešams veikt montāžas iekārtas apkopes darbus, kamēr tā ir karsta, obligāti valkājiet aizsargcimdus.
 • Ja ilgāku laiku saglabājas liels iedzīšanas ātrums, iekārtas virsmas ārpus roktura daļas var sakarst. Lai nepieļautu apdedzināšanos, valkājiet aizsargcimdus.
 • Ja montāžas iekārta ir pārkarsusi, izņemiet no tās gāzes baloniņu un ļaujiet tai atdzist. Nepārsniedziet maksimālo iedzīšanas frekvenci.
 • Nostiprināšanas laikā var atšķelties materiāla šķembas vai tikt izsviesta no magazīnas stiprinājuma elementu lente. Materiāla šķembas var savainot ķermeni un acis. Valkājiet piemērotu acu aizsargu, dzirdes aizsardzības aprīkojumu un aizsargķiveri. Individuālo aizsarglīdzekļu, piemēram, aizsargmaskas ar putekļu filtru, neslīdošu darba apavu, aizsargķiveres vai piemērota acu un ausu aizsargu lietošana atbilstīgi iekārtas tipam un veicamā darba raksturam palīdz izvairīties no traumām. Aizsargbrilles un ķivere jāvalkā arī citām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
 • Valkājiet piemērotu dzirdes aizsardzības aprīkojumu (skat. informāciju par troksni sadaļā Tehniskie parametri). Stiprinājuma elementu iedzīšanai tiek izmantota gāzes un gaisa maisījuma aizdedzināšana. Troksnis, kas rodas šī procesa laikā, var izraisīt dzirdes bojājumus. Piemērots dzirdes aizsardzības aprīkojums jāvalkā arī citām personām, kas atrodas darba vietas tuvumā.
 • Iedzenot stiprinājuma elementus, montāžas iekārta vienmēr jāsatver cieši un jātur taisnā leņķī attiecībā pret virsmu. Tas palīdz novērst stiprinājuma elementa novirzīšanos no virsmas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet iedzīt vēl vienu stiprinājumu elementu tajā pašā vietā. Tas var izraisīt stiprinājuma elementa salūšanu vai iestrēgšanu.
 • Nekad nemēģiniet iedzīt tapu vai naglu atkārtoti. Atkārtotas lietošanas gadījumā stiprinājuma elements var salūzt un izraisīt traumas.
 • Pirms magazīnas nomaiņas, tīrīšanas, apkopes un remonta darbiem, kā arī pirms montāžas iekārtas novietošanas glabāšanā, transportēšanas vai atstāšanas bez uzraudzības vienmēr izņemiet gāzes baloniņu () un iztukšojiet magazīnu ().
 • Pēc lietošanas nenovietojiet iekārtu horizontāli uz grīdas. Uz stieņu statīva ierīces uzmontēta, pie sienas pieslieta iekārta var apgāzties un izraisīt traumas.
 • Montāžas iekārtas sasvēršanas laikā neturiet stieņu statīva ierīci aiz aizmugurējā gala. Lielā sviras efekta dēļ jūs varat zaudēt kontroli pār montāžas iekārtas sasvēršanas kustību. Tas var izraisīt traumas un materiālus zaudējumus.
 • Lai nodrošinātu nevainojamu un pareizu montāžas iekārtas darbību, pārbaudiet, vai iekārtai un tās aprīkojumam nav konstatējami bojājumi. Pārbaudiet, vai kustīgās instrumenta daļas darbojas nevainojami, neiestrēgst vai nav bojātas. Visām detaļām jābūt pareizi iestiprinātām un jāatbilst noteiktajiem tehniskajiem parametriem, lai būtu garantēta nevainojama iekārtas darbība. Ja lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi, bojātu drošības ierīču un detaļu remonts vai nomaiņa jāuztic tikai Hilti servisa darbiniekiem.
 • Uzdodiet veikt montāžas iekārtas remontu tikai kvalificētam personālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams saglabāt montāžas iekārtas funkcionālo drošību.
 • Aizliegts veikt nesankcionētas manipulācijas vai pārveidot montāžas iekārtu.
 • Neizmantojiet montāžas iekārtu vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai eksplozijas risks.
 • Ņemiet vērā apkārtējās vides ietekmi. Nepakļaujiet montāžas iekārtu nokrišņu ietekmei, nelietojiet to mitrā vai slapjā vidē.
 • Lietojiet montāžas iekārtu tikai labi vēdināmās vietās.
 • Izvēlieties pareizu tapu vadotnes un stiprinājuma elementu kombināciju. Nepareiza kombinācija var izraisīt montāžas iekārtas bojājumus vai pasliktināt stiprinājuma kvalitāti.
 • Vienmēr ievērojiet norādījumus par lietošanu.
Elektriskās strāvas radīts apdraudējums
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas nosegti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules.
 • Ja darba laikā pastāv iespēja, ka var tikt skarti apslēpti elektriskie vadi, vienmēr satveriet iekārtu tikai aiz izolētā roktura. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz iekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
Norādījumi par gāzes lietošanu
 • Ievērojiet norādījumus, kas atrodami uz gāzes baloniņa un tam pievienotajā informācijas lapā.
 • Izplūstošā gāze ir kaitīga plaušām, ādai un acīm. Apmēram 10 sekundes pēc gāzes baloniņa izņemšanas netuviniet seju un acis gāzes baloniņa nodalījumam.
 • Nedarbiniet gāzes baloniņa vārstu ar mehānisku ierīču palīdzību.
 • Gāzes ieelpošanas gadījumā cietušais jāizved ārā un jānovieto ērtā stāvoklī. Nepieciešamības gadījumā jāvēršas pie ārsta.
 • Ja cietušais ir bez samaņas, meklējiet medicīnisku palīdzību. Novietojiet cietušo labi vēdināmā telpā, stabilā stāvoklī uz sāniem. Ja cietušais neelpo, veiciet mākslīgo elpināšanu un nepieciešamības gadījumā lietojiet papildu skābekļa padevi.
 • Ja gāze iekļūst acīs, vairākas minūtes skalojiet vaļējas acis zem tekoša ūdens strūklas.
 • Ja gāze nokļūst uz ādas, rūpīgi nomazgājiet saskares vietu ar ziepēm un siltu ūdeni. Pēc tam uzklājiet ādas kopšanas krēmu.
Vispārīgi norādījumi par personīgo drošību
 • Izvairieties no nestabilām un neērtām pozām. Ieņemiet stabilu stāju un vienmēr saglabājiet līdzsvara stāvokli. Tas atvieglos montāžas iekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Neļaujiet darbības laikā tuvumā atrasties nepiederošām personām, īpaši bērniem.

Apraksts

Izstrādājuma pārskats

Image alternative
 1. Stiprinājuma elementu vadotne
 2. Bīdāms slēdzis iedzīšanas dziļuma iestatīšanai un tapu vadotnes atbrīvošanai
 3. Taustiņš RESET
 4. Ieplūdes / izplūdes vārsts
 5. Ventilācijas atveres
 6. Jostas āķis
 7. Mēlīte
 8. Rokturis
 9. Naglu bīdītājs
 10. Magazīnas bloķēšana
 11. Atbalsta kāja
 12. Magazīna
 13. Identifikācijas datu plāksnīte
 14. Gāzes baloniņa indikācija
 15. Taustiņš GAS
 16. Gāzes baloniņa nodalījums
 17. Gāzes baloniņa nodalījuma vāks

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Aprakstītais izstrādājums ir ar gāzi darbināma montāžas iekārta ("montāžas iekārta"). Tas ir paredzēts atbilstīgu stiprinājuma elementu iedzīšanai betonā, tēraudā, kaļķa smilšakmenī, betona mūrī, apmestā mūrī un citās tiešajai montāžai piemērotās virsmās.

Montāžas iekārtu drīkst lietot tikai manuāli vai kopā ar stieņu statīva ierīci (papildaprīkojums).

Piegādes komplektācija

Ar gāzi darbināma montāžas iekārta ar stiprinājuma elementu vadotni, koferis, lietošanas instrukcija.
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group

Tapu vadotnes

Tapu vadotne notur tapu vai virza naglu un iedzīšanas laikā nodrošina stiprinājuma elementa virzību uz nepieciešamo vietu virsmā. Montāžas iekārtām GX 3 un GX 3-ME (precīzu apzīmējumu skat. identifikācijas datu plāksnītē) ir pieejamas specifiskam lietojumam paredzētas tapu vadotnes (IF vai ME).

Stiprinājuma elementi

Ar montāžas iekārtu var apstrādāt divu veidu stiprinājuma elementus: naglas un tapas. Ir pieejami arī uz tapu vadotnes uzspraužami papildu stiprinājumi dažādām lietošanas vajadzībām.

Bīdāms slēdzis iedzīšanas dziļuma iestatīšanai un tapu vadotnes atbrīvošanai

Bīdāmais slēdzis ļauj samazināt iedzīšanas dziļumu. Pozīcijā EJECT tas atbrīvo tapu vadotni, lai to varētu izņemt.
Statuss
Nozīme
+
Standarta iedzīšanas dziļums

samazināts iedzīšanas dziļums
EJECT
Tapu vadotnes atbrīvošana

Taustiņš RESET

Var gadīties, ka pēc iedzīšanas procesa tapu vadotne neatgriežas sākuma pozīcijā. To izraisa nepareizs virzuļa stāvoklis. Virzuļa nepareizo stāvokli var novērst ar taustiņu RESET .
Statuss
Nozīme
Taustiņš RESET ir izvirzīts no korpusa. Ir redzama tā baltā mala.
Nepareizs virzuļa stāvoklis.
Taustiņš RESET ir vienā līmenī ar korpusa virsmu.
Nav nepareizs virzuļa stāvoklis

Atbalsta kāja

Atbalsta kāja uz līdzenas virsmas atvieglo montāžas iekārtas novietošanu taisnā leņķī, jo šādā gadījumā jāpievērš uzmanība tikai taisnleņķa novietojumam sānos. Strādājot uz nelīdzenas virsmas, var būt nepieciešams atbalsta kāju noņemt, lai novietotu tapu vadotni taisnā leņķī attiecībā pret virsmu.

Jostas āķis

Jostas āķi var izvilkt divās pozīcijās.
Statuss
Nozīme
Pakāpe 1
Pozīcija pakarināšanai pie jostas
Pakāpe 2
Pozīcija pakarināšanai pie kāpnēm, sastatnēm, rampām utt.

Gāzes baloniņš

Ievērojiet gāzes baloniņam ievienotos drošības norādījumus!
Pirms lietošanas gāzes baloniņš ir jāievieto gāzes baloniņa nodalījumā.
Gāzes baloniņa stāvokli var nolasīt LED displejā, nospiežot taustiņu GAS .
Pirms darba pārtraukumiem, montāžas iekārtas apkopes un remonta darbiem, kā arī transportēšanas un novietošanas glabāšanā gāzes baloniņš jāizņem.

Gāzes baloniņa stāvokļa indikācija

Pēc taustiņa GAS nospiešanas LED displejā ir redzams gāzes baloniņa stāvoklis.
Uzpildes līmeņa indikācija nedarbojas, ja tapu vadotne ir līdz galam iebīdīta iekārtā.
Statuss
Nozīme
Visas četras LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis apmēram 100 %.
Trīs LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis apmēram 75 %.
Divas LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis apmēram 50 %.
Viena LED deg zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis apmēram 25 %.
Viena LED mirgo zaļā krāsā.
Uzpildes līmenis mazāks nekā 10 %. Ieteicams nomainīt gāzes baloniņu.
Viena LED deg sarkanā krāsā.
Iekārtā gāzes baloniņa nav, ir ievietots neatbilstīgs gāzes baloniņš vai ievietotais gāzes baloniņš ir tukšs.
Arī tad, kad uzpildes līmeņa indikācija ir "tukšs", tehnisku iemeslu dēļ baloniņā vēl ir nedaudz gāzes.

Tehniskie parametri

Montāžas iekārta

Svars (tukšā stāvoklī)
8,6 lb
(3,9 kg)
Lietošanas temperatūra, apkārtējā temperatūra
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Stiprinājuma elementu maksimālais garums
1,5 in
(39 mm)
Stiprinājuma elementu diametrs
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Piespiešanas gājiens
1,6 in
(40 mm)
Magazīnas ietilpība
40 + 2 naglas
Maksimālā iedzīšanas frekvence (Stiprinājuma elementi/h)
1 200
Maksimālā magnētiskā lauka intensitāte
−16,5 dBµA/m
Frekvence
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informācija par troksni un svārstībām

Šajās instrukcijās norādītie lielumi, kas raksturo skaņas spiedienu un vibrāciju, ir noteikti ar standartizētas mērījumu metodes palīdzību, un tos var izmantot montāžas iekārtu savstarpējai salīdzināšanai. Tos var izmantot arī trokšņa un vibrācijas iedarbības pagaidu novērtējumam. Norādītie parametri attiecas uz tapu bīdīšanas iekārtas galvenajiem lietošanas veidiem. Taču, ja tapu bīdīšanas iekārta tiek izmantota citos nolūkos, ar citu aprīkojumu vai netiek nodrošināta pietiekama tās apkope, parametri var atšķirties no norādītajiem. Tas var ievērojami palielināt trokšņa un vibrācijas iedarbību visā darba laikā. Lai precīzi novērtētu iedarbību, jāņem vērā arī laiks, cik ilgi iekārta faktiski netiek darbināta. Tas var būtiski samazināt iedarbību kopējā darba laikā. Jāparedz papildu drošības pasākumi, lai aizsargātu iekārtas lietotāju pret trokšņa un/vai vibrācijas iedarbību, piemēram, montāžas iekārtas un aprīkojuma apkope, roku turēšana siltumā, darba procesu organizācija.
Skaņas emisijas rādītāji noteikti saskaņā ar EN 15895
Trokšņa spiediena līmenis darba vietā (LpA, 1s)
99 dB(A)
Maksimālais skaņas spiediens darba vietā (LpC, peak)
133 dB (C)
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
105 dB(A)
Skaņas līmeņa kļūda
2 dB(A) / 2 dB(C)
Atsitiens
Enerģijai ekvivalentais paātrinājums, (ahw, RMS(3))
Rezultāti 1 mm skārdam uz betona B35: 3,64 m/s2
Mērījumu nenoteiktība
0,13 m/s²

Montāžas iekārtas uzlāde

Uzlāde naglu iedzīšanai

Aprīkojuma stāvoklis naglu iedzīšanai

Naglu padevi nodrošina noteikta izmēra naglu sloksne, kas tiek virzīta caur magazīnu.
Lai veiktu naglu iedzīšanu, nedrīkst būt ievietots atsevišķai iedzīšanai paredzētais adapters.

Magazīnas uzpilde

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz aizmuguri, līdz tas nofiksējas.
 2. Līdz galam iebīdiet naglu sloksni magazīnā.
  Naglu sloksnes ar īsām naglām aiz pārskatīšanās var tikt iebīdītas nepareizi. Iebīdot sloksnes ar īsām naglām, raugieties, lai naglu smailie gali būtu pavērsti uz priekšu.
BRĪDINĀJUMS!
Iespiešanas risks! Atlaižot naglu bīdītāju, var tikt iespiesti pirksti.
 • Neļaujiet naglu bīdītājam strauji pārvietoties uz priekšu, bet virziet to līdz galam uz priekšu ar roku.
 1. Atbrīvojiet naglu bīdītāju un pavirziet to līdz galam uz priekšu.

Gāzes baloniņa ievietošana

 1. Atveriet gāzes baloniņa vāciņu.
 2. Noņemiet gāzes baloniņa uzmavu.
  Saglabājiet uzmavu, lai izmantotu to gāzes baloniņa drošai noslēgšanai, piemēram, izlādes un transportēšanas nolūkā.
 3. Iebīdiet gāzes baloniņu ar uz priekšu pavērstu vārstu gāzes baloniņa nodalījumā tā, lai gāzes baloniņa skava iespiežas un nofiksējas tai paredzētajā atverē.
 4. Aizveriet gāzes baloniņa vāciņu.
 5. Nespiežot mēlīti, trīs reizes piespiediet montāžas iekārtu ar tapu vadotni pie virsmas, lai atgaisotu gāzes pievadu.

Uzlāde tapu iedzīšanai

Aprīkojuma stāvoklis tapu iedzīšanai

Tapas pa vienai no priekšpuses jāiebīda tapu vadotnē. Atsevišķai iedzīšanai ir nepieciešams adapters. Katrai tapu iepakojuma vienībai ir pievienots viens adapters atsevišķai iedzīšanu, kā arī norādījumi par tā montāžu.
Lai veiktu tapu iedzīšanu, jāiztukšo magazīna un jāievieto atsevišķai iedzīšanai paredzētais adapters.

Atsevišķās iedzīšanas adaptera ievietošana

 • Ievietojiet atsevišķās iedzīšanas adapteru ().

Gāzes baloniņa ievietošana

 • Ievietojiet gāzes baloniņu ().

Stiprinājuma elementu montāža

Naglu iedzīšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt nejauša elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas.
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
 1. Pārbaudiet iedzīšanas dziļuma iestatījumu.
 2. Novietojiet montāžas iekārtu ar atbalsta kāju un tapu vadotni uz darba virsmas.
 3. Līdz galam piespiediet montāžas iekārtu ar tapu vadotni pie virsmas.
 4. Raugieties, lai tapu vadotne būtu novietota taisnā leņķī attiecībā pret virsmu.
 5. Lai veiktu iedzīšanu, nospiediet mēlīti.
  Ja tapu vadotne nav līdz galam piespiesta pie virsmas, iedzīšanas process nav iespējams.
 6. Pēc elementa iedzīšanas pilnībā paceliet montāžas iekārtu no virsmas.
 7. Darba beigās vai pirms iekārtas atstāšanas bez uzraudzības izņemiet gāzes baloniņu ) un iztukšojiet magazīnu ().

Tapu iedzīšana

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja montāžas iekārtu piespiež kādai ķermeņa daļai, var notikt nejauša elementa iedzīšanas aktivēšana, kas var izraisīt smagas traumas.
 • Tapu vadotnes nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā nespiediet tapu vadotni pret roku vai citu ķermeņa daļu.
 • Nekādā gadījumā nespiediet montāžas iekārtu pret roku vai citām ķermeņa daļām.
BRĪDINĀJUMS!
Krītoši priekšmeti var izraisīt traumas! Atkārtota elementa iedzīšana virsū naglai vai tapai, kas nav optimāli iedzīta, var pavājināt stiprinājumu. Tā rezultātā nostiprinātā detaļa var nokrist un izraisīt materiālus zaudējumus vai traumas.
 • Nekādā gadījumā neveiciet iedzīšanas procesu, lai uzlabotu jau iedzītas naglas vai tapas fiksāciju.
 1. Pārbaudiet iedzīšanas dziļuma iestatījumu.
 2. Iebīdiet vienu tapu vadotnē.
 3. Novietojiet montāžas iekārtu ar atbalsta kāju un tapu vadotni uz darba virsmas.
 4. Līdz galam piespiediet montāžas iekārtu ar tapu vadotni pie virsmas.
 5. Raugieties, lai tapu vadotne būtu novietota taisnā leņķī attiecībā pret virsmu.
 6. Lai veiktu iedzīšanu, nospiediet mēlīti.
  Ja tapu vadotne nav līdz galam piespiesta pie virsmas, iedzīšanas process nav iespējams.
 7. Darba beigās vai pirms iekārtas atstāšanas bez uzraudzības izņemiet gāzes baloniņu ).

Montāžas iekārtas izlāde

Gāzes baloniņa izņemšana

 1. Atveriet gāzes baloniņa vāciņu.
 2. Lai atbrīvotu gāzes baloniņu, nospiediet gāzes baloniņa skavu.
 3. Izņemiet gāzes baloniņu no gāzes baloniņa nodalījuma.
 4. Uzlieciet uz gāzes baloniņa uzmavu.
 5. Aizveriet gāzes baloniņa vāciņu.

Magazīnas iztukšošana

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz aizmuguri, līdz tas nofiksējas.
 2. Izņemiet no magazīnas visas naglu sloksnes.
BRĪDINĀJUMS!
Iespiešanas risks! Atlaižot naglu bīdītāju, var tikt iespiesti pirksti.
 • Neļaujiet naglu bīdītājam strauji pārvietoties uz priekšu, bet virziet to līdz galam uz priekšu ar roku.
 1. Atbrīvojiet naglu bīdītāju un pavirziet to līdz galam uz priekšu.

Atsevišķās iedzīšanas adaptera izņemšana

 • Pēc tapas iedzīšanas izņemiet atsevišķās iedzīšanas adapteru ().

Apkalpošanas opcijas

Gāzes baloniņa stāvokļa pārbaude

 1. Nepiespiežot montāžas iekārtu, nospiediet taustiņu GAS .
 2. Nolasiet gāzes baloniņa stāvokli.

Magazīnas noņemšana

 1. Pavelciet naglu bīdītāju uz aizmuguri, līdz tas nofiksējas.
 2. Izņemiet naglu sloksni no magazīnas.
BRĪDINĀJUMS!
Iespiešanas risks! Atlaižot naglu bīdītāju, var tikt iespiesti pirksti.
 • Neļaujiet naglu bīdītājam strauji pārvietoties uz priekšu, bet virziet to līdz galam uz priekšu ar roku.
 1. Atbrīvojiet naglu bīdītāju un pavirziet to līdz galam uz priekšu.
 2. Atveriet magazīnas bloķēšanu.
 3. Pagrieziet magazīnu ap rotācijas punktu uz priekšu.
 4. Izāķējiet magazīnu no stiprinājuma.

Magazīnas ievietošana

 1. Atveriet magazīnas bloķēšanu.
 2. Ieāķējiet priekšējo magazīnu stiprinājumā.
 3. Līdz galam pagriežot magazīnu, pielokiet to pie montāžas iekārtas.
 4. Aizveriet magazīnas bloķēšanu.

Tapu vadotnes noņemšana

 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Tapu vadotnes atbrīvošanai pārvietojiet bīdāmo slēdzi pozīcijā EJECT .
 3. Izņemiet tapu vadotni.

Tapu vadotnes ievietošana

 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Iebīdiet tapu vadotni montāžas iekārtas izvirzījuma rievā.
 3. Turiet tapu vadotni, lai tā neizkrīt, un spiediet montāžas iekārtu ar tapu vadotni pie stingras virsmas, līdz tapu vadotne nofiksējas.
 4. Pārbaudiet, vai tapu vadotne ir nofiksējusies.
  • Uzreiz pēc tapu vadotnes nofiksēšanās bīdāmais slēdzis tapu vadotnes atbrīvošanai atgriežas pozīcijā + .

Atbalsta kājas noņemšana

 1. Viegli piespiežot, atbrīvojiet atbalsta kājas fiksācijas mehānismu.
 2. Pagrieziet atbalsta kāju par 90°.
 3. Noņemiet atbalsta kāju.

Atbalsta kājas montāža

 1. Novietojiet atbalsta kāju taisnā leņķī attiecībā pret magazīnu un iebīdiet to rievā.
 2. Pagrieziet atbalsta kāju par 90° attiecībā pret magazīnu un ar vieglu spiedienu nofiksējiet to.

Atsevišķās iedzīšanas adaptera ievietošana

 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Noņemiet magazīnu.
 3. Ievietojiet atsevišķās iedzīšanas adapteru.
 4. Ievietojiet magazīnu.

Atsevišķās iedzīšanas adaptera izņemšana

 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Noņemiet magazīnu.
 3. Izņemiet atsevišķās iedzīšanas adapteru.
 4. Ievietojiet magazīnu.

Traucējumu novēršana

Nepareiza virzuļa stāvokļa novēršana

 • Pārbaudiet taustiņa RESET novietojumu.
  Rezultāts 
  • Taustiņš RESET ir izvirzīts no korpusa. Ir redzama tā baltā mala.
  • Lai novērstu virzuļa nepareizo stāvokli, nospiediet taustiņu RESET .

Tapu vadotnes zona atbrīvošana no svešķermeņiem un naglām

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Aizsviestas daļas var izraisīt traumas! Ja stiprinājuma elementu iedzīšanas tapu vadotnes zonā atrodas svešķermeņi vai stiprinājuma elementi iestrēgst tapu vadotnē, var tikt aizsviestas daļas, kas var izraisīt traumas.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet novērst iekārtas darbības traucējumus, aktivējot nākamo iedzīšanas procesu!
 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Iztukšojiet magazīnu.
 3. Noņemiet magazīnu.
 4. Noņemiet tapu vadotni.
 5. Pilnībā atbrīvojiet tapu vadotnes zonu no jebkādiem svešķermeņiem un naglām.
 6. Ievietojiet tapu vadotni.
 7. Ievietojiet magazīnu.

Apkope un uzturēšana

Rūpīga attieksme pret montāžas iekārtu

 • Nekad nedarbiniet montāžas iekārtu, ja ir nosprostotas tās ventilācijas atveres,
 • Roktura daļas vienmēr turiet tīras no eļļas un smērvielām.
 • Regulāri veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu.
 • Tīrīšanai nelietojiet smidzinātājus, tvaika tīrīšanas iekārtas vai ūdens strūklu.
 • Nedrīkst izmantot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus.
 • Nelietojiet aerosolus vai tamlīdzīgas smērvielas un kopšanas līdzekļus.

Montāžas iekārtas tīrīšana

 1. Izņemiet gāzes baloniņu.
 2. Iztukšojiet magazīnu.
 3. Atbrīvojiet tapu vadotni no plastmasas atliekām.
 4. Iztīriet ar sausu birstīti ventilācijas atveres, nepieļaujot netīrumu vai svešķermeņu iekļūšanu iekārtas iekšienē.
 5. Notīriet iekārtas ārējās virsmas ar mitru tīrīšanas drāniņu.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzturēšana

 • Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti servisa centrā vai tīmekļvietnē www.hilti.group .
 • Regulāri pārliecinieties, vai neviena iekārtas ārējā daļa nav bojāta un visi vadības elementi funkcionē nevainojami.
 • Nelietojiet montāžas iekārtu, ja ir bojātas tās daļas vai traucētas vadības elementu funkcijas.
 • Ja montāžas iekārta ir bojāta, nododiet to remontā Hilti servisā.

Pārbaude pēc apkopes un uzturēšanas darbiem

 • Iedzīšanas dziļuma iestatīšanai pārvietojiet bīdāmo slēdzi pozīcijā + .

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti Service .
Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Stiprinājuma elementi bieži netiek iedzīti pietiekami dziļi.
Pārāk maza jauda
  • Iedzīšanas dziļuma iestatīšanai pārvietojiet bīdāmo slēdzi pozīcijā + .
Stiprinājuma elements ir pārāk garš.
 • Lietojiet īsākus stiprinājuma elementus.
Virsma ir pārāk cieta.
 • Apsveriet iespēju lietot DX iekārtu.
Ieplūdes / izplūdes vārsts ir netīrs vai aizsegts.
 • Veiciet montāžas iekārtas tīrīšanu un pievērsiet uzmanību roku novietojumam.
Image alternative
Stiprinājuma elementi bieži tiek iedzīti pārāk dziļi.
Pārāk liela jauda.
  • Iedzīšanas dziļuma iestatīšanai pārvietojiet bīdāmo slēdzi pozīcijā .
Stiprinājuma elements ir pārāk īss.
 • Lietojiet garākus stiprinājuma elementus.
Image alternative
Stiprinājuma elementi salūst.
Pārāk maza jauda
  • Iedzīšanas dziļuma iestatīšanai pārvietojiet bīdāmo slēdzi pozīcijā + .
Stiprinājuma elements ir pārāk garš.
 • Lietojiet īsākus stiprinājuma elementus.
Virsma ir pārāk cieta.
 • Apsveriet iespēju lietot DX iekārtu.
Tapu vadotne nav novietota pie virsmas taisnā leņķī.
 • Lai iedzītu stiprinājuma elementu, piespiediet montāžas iekārtu tā, lai tapu vadotne būtu novietota taisnā leņķī pret virsmu.
Image alternative
Stiprinājuma elementi saliecas.
Pārāk maza jauda
  • Iedzīšanas dziļuma iestatīšanai pārvietojiet bīdāmo slēdzi pozīcijā + .
Stiprinājuma elements ir pārāk garš.
 • Lietojiet īsākus stiprinājuma elementus.
Tapu vadotne nav novietota pie virsmas taisnā leņķī.
 • Lai iedzītu stiprinājuma elementu, piespiediet montāžas iekārtu tā, lai tapu vadotne būtu novietota taisnā leņķī pret virsmu.
Image alternative
Stiprinājuma elementi neturas tērauda virsmā.
Virsma ir pārāk plāna.
 • Izvēlieties citu stiprināšanas metodi.
Ar gāzes baloniņa saturu nepietiek stiprinājuma elementu iepakojuma satura iedzīšanai.
Palielināts gāzes patēriņš sakarā ar pārāk biežu iekārtas piespiešanu bez elementa iedzīšanas.
 • Izvairieties no iekārtas piespiešanas bez iedzīšanas.
Montāžas iekārta neatbīdās.
Nepareizs virzuļa stāvoklis.
Naglu detekcija ir bloķēta, un taustiņš RESET pēc nospiešanas neatrodas vienā līmenī ar iekārtas korpusa virsmu.
Stiprinājuma elements ir iestrēdzis tapu magazīnā.
 • Atbrīvojiet iestrēgušo stiprinājuma elementu.
Nagla ir iestrēgusi zem sviras pirms virzuļa smailes.
 • Izņemiet gāzes baloniņu, piespiediet iekārtu virzienā uz leju un stingri nospiediet mēlīti.
Pārāk liels nesekmīgas iedzīšanas īpatsvars.
Tapu magazīna nav novietota pie virsmas taisnā leņķī.
 • Lai iedzītu stiprinājuma elementu, piespiediet montāžas iekārtu tā, lai tapu vadotne būtu novietota taisnā leņķī pret virsmu.
Tiek lietots nepareizs stiprinājuma elements.
 • Lietojiet atbilstīgus stiprinājuma elementus.
Virsma ir pārāk cieta.
 • Apsveriet iespēju lietot DX iekārtu.
Montāžas iekārta neiedzen elementus.
Naglu bīdītājs nav pārvietots uz priekšu.
 • Atbrīvojiet naglu bīdītāju un pavirziet to līdz galam uz priekšu.
Magazīnā ir pārāk maz naglu (2 vai mazāk naglas).
Traucēta naglu padeve.
 • Lietojiet citu naglu sloksni.
 • Iztīriet magazīnu.
Gāzes baloniņš ir tukšs.
LED 1 deg sarkanā krāsā
Gaiss gāzes pievadā.
 • Trīs reizes piespiediet iekārtu bez iedzīšanas aktivēšanas.
Tapu vadotnes zonā iekļuvis svešķermenis.
Montāžas iekārta ir pārāk karsta.
 • Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
Elektronikas kļūme.
 • Jāizņem un pēc tam jāieliek atpakaļ vietā gāzes baloniņš. Ja problēma saglabājas, ievietojiet jaunu gāzes baloniņu.
Montāžas iekārta ir karsta un nedarbojas arī pēc pārtraukuma.
Iedzīšanas ātrums ir bijis ievērojami lielāks par 1200 stiprinājuma elementiem stundā.
 • Ļaujiet montāžas iekārtai atdzist.
Montāžas iekārta neiedzen elementus vai iedzen tikai atsevišķus elementus
Apkārtējie apstākļi ir ārpus pieļaujamā diapazona.
 • Raugieties, lai tiktu ievērots pieļaujamais diapazons, kas norādīts sadaļā Tehniskie parametri.
Gāzes baloniņa temperatūra atrodas ārpus pieļaujamā diapazona.
 • Raugieties, lai tiktu ievērots pieļaujamais diapazons, kas norādīts sadaļā Tehniskie parametri.
Gāzes dozēšanas sistēmā ir izveidojušies burbuļi.
 • Izņemiet un pēc tam ielieciet atpakaļ vietā gāzes baloniņu.
Pēc elementa iedzīšanas montāžas iekārta nav pilnībā pacelta.
 • Pēc elementa iedzīšanas pilnībā paceliet montāžas iekārtu no virsmas.
Stiprinājuma elementu nav iespējams izņemt no tapu vadotnes.
Stiprinājuma elements ir iestrēdzis tapu magazīnā.
 • Atbrīvojiet iestrēgušo stiprinājuma elementu.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative