Język

GX 3

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Ogólny znak nakazu
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Materiały odpadowe oddawać do ponownego przetworzenia

Oznaczenia w tekście

Wyróżnienia w tekście

Oznaczenia i opisy są wyróżnione w następujący sposób:
‚ ‛
Oznaczenie opisanych elementów obsługi na osadzaku.
« »
Napisy na osadzaku

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osadzak, gazowy
  GX 3
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczna praca z osadzakiem
 • W przypadku dociskania osadzaka do części ciała może dojść do ciężkich obrażeń w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania. Nie wolno dociskać osadzaka do ręki lub do innej części ciała.
 • Przy nasadzaniu na prowadnicę kołka określonych mocowań (na przykład podkładek, opasek, zacisków itp.) może dojść do ciężkich obrażeń w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania. Podczas nasadzania na prowadnicę kołka określonych mocowań nie wolno naciskać ręką ani inną częścią ciała na prowadnicę kołka.
 • Nie wolno kierować osadzaka na siebie ani inne osoby.
 • Podczas pracy z osadzakiem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
 • Przystępując do pracy przy użyciu osadzaka należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać osadzaka będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji osadzaka może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Przy odciąganiu suwaka gwoździ dopilnować, aby zaskoczył na swoje miejsce.
 • Przy zwalnianiu zapadki zwrócić uwagę na to, aby suwak gwoździ powoli przesunął się do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia. Istnieje ryzyko zakleszczenia palców.
 • Nie osadzać elementów mocujących w zbyt twardym podłożu , jak np. stal spawana lub staliwo. Osadzanie w tych materiałach może być przyczyną nieprawidłowego osadzenia oraz pęknięcia elementów mocujących.
 • Nie osadzać elementów mocujących w zbyt miękkim podłożu , jak np. drewno lub płyty gipsowo-kartonowe. Osadzanie w tych materiałach może być przyczyną nieprawidłowego osadzenia oraz przedziurawienia podłoża.
 • Nie osadzać elementów mocujących w zbyt kruchym podłożu , jak np. szkło lub glazura. Osadzanie w tych materiałach może być przyczyną nieprawidłowego osadzenia oraz odpryskiwania podłoża.
 • Przed rozpoczęciem osadzania upewnić się, że po drugiej stronie podłoża nie znajdują się osoby ani przedmioty, które mogą odnieść obrażenia lub ulec uszkodzeniu.
 • Spust uruchamiać wyłącznie, gdy osadzak jest dociśnięty do podłoża w taki sposób, że prowadnica kołka jest do oporu wsunięta w osadzak.
 • Należy bezwzględnie nosić rękawice ochronne, jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, gdy osadzak jest gorący.
 • W przypadku stosowania przez dłuższy czas wysokich częstotliwości osadzania istnieje prawdopodobieństwo, że powierzchnie powyżej rękojeści staną się gorące. Aby uniknąć poparzenia, należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.
 • W przypadku przegrzania osadzaka wyjąć pojemnik z gazem i pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Nie wolno przekraczać maksymalnej częstotliwości osadzania.
 • Podczas procesu osadzania materiał może odpryskiwać. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzić oczy. Stosować odpowiednie okulary ochronne, ochraniacze słuchu i kask ochronny. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub odpowiednie okulary ochronne i ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i sposobu użytkowania urządzenia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. Również inne osoby przebywające w pobliżu powinny nosić okulary ochronne oraz kask ochronny.
 • Nosić odpowiednie ochraniacze słuchu (patrz informacja o hałasie w Danych technicznych). Osadzanie elementów mocujących następuje w wyniku zapłonu mieszaniny gazu i powietrza. Towarzyszące temu odgłosy mogą uszkodzić słuch. Również osoby znajdujące się w pobliżu powinny nosić odpowiednie ochraniacze słuchu.
 • Podczas osadzania zawsze mocno trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża. Dzięki temu można uniknąć oderwania się elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Nigdy nie osadzać drugiego elementu mocującego w tym samym miejscu. Może to prowadzić do pękania oraz zakleszczania się elementów mocujących.
 • Nigdy nie osadzać tego samego kołka lub gwoździa po raz drugi. Powtórne użycie elementów mocujących może doprowadzić do ich pęknięcia i spowodować obrażenia.
 • Przed wymianą magazynka, przystąpieniem do czyszczenia, serwisu i konserwacji, jak również przed magazynowaniem i transportem lub w przypadku pozostawienia osadzaka bez nadzoru należy zawsze wyjmować pojemnik z gazem () i opróżniać magazynek ().
 • Po użyciu urządzenia położyć je płasko na podłodze. Jeżeli urządzenie jest zamontowane na przedłużaczu i oparte o ścianę, może się przewrócić i spowodować obrażenia.
 • Podczas pochylania osadzaka nie trzymać przedłużacza za tylną część. Siła dźwigni może spowodować utratę kontroli nad ruchem wahadłowym osadzaka. Konsekwencją mogą być obrażenia ciała i szkody materialne.
 • Sprawdzić osadzak i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń, aby zapewnić niezawodne i zgodnie z przeznaczeniem działanie. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być właściwie zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia. Uszkodzone urządzenia zabezpieczające i części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Naprawę osadzaka zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa osadzaka.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w osadzaku jest zabronione.
 • Nie używać osadzaka w miejscach, w których występuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie narażać osadzaka na upadek, nie używać go w wilgotnym ani mokrym środowisku.
 • Osadzak należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Wybierać odpowiednie kombinacje prowadnicy kołka i elementu mocującego. Niewłaściwa kombinacja może spowodować uszkodzenie osadzaka lub obniżyć jakość osadzania.
 • Zawsze zwracać uwagę na wskazówki dotyczące zastosowania.
Zagrożenie przez prąd elektryczny
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych, np. przy użyciu wykrywacza metali.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których można natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać osadzak wyłącznie za izolowany uchwyt. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
Wskazówki dotyczące obchodzenia się z zastosowanym gazem
 • Przestrzegać wskazówek umieszczonych na pojemniku z gazem oraz pozostałych informacji o produkcie.
 • Ulatniający się gaz jest szkodliwy dla płuc, skóry i oczu. Przez około 10 sekund od momentu wyjęcia pojemnika z gazem nie zbliżać twarzy ani oczu do obsady pojemnika z gazem.
 • Zaworu pojemnika z gazem nie należy uruchamiać ręcznie.
 • Osobę, do której dróg oddechowych przedostał się gaz, wyprowadzić na świeże powietrze lub do pomieszczenia z prawidłową wentylacją i ułożyć w wygodnej pozycji. W razie potrzeby wezwać lekarza.
 • Jeśli osoba ta straciła przytomność, wezwać lekarza. Przenieść ją do pomieszczenia z prawidłową wentylacją i ułożyć na boku w bezpiecznej pozycji. Jeśli osoba ta nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i w razie potrzeby podać tlen.
 • Gdy gaz przedostanie się do oczu, należy przez kilka minut przepłukiwać otwarte oczy bieżącą wodą.
 • Przy kontakcie gazu ze skórą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu ciepłą wodą z mydłem. Następnie nałożyć odpowiedni krem do skóry.
Ogólne wskazówki na temat bezpieczeństwa osobistego
 • Zwracać uwagę na ergonomiczną postawę ciała. Zadbać o stabilną pozycję i stale utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola osadzaka w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Prowadnica kołka
 2. Suwak do ustawiania głębokości osadzania i blokady prowadnicy kołka
 3. Przycisk RESET
 4. Zawór wlotowy/wylotowy
 5. Szczeliny wentylacyjne
 6. Zaczep do paska
 7. Spust
 8. Uchwyt
 9. Suwak do przesuwania gwoździ
 10. Blokada magazynka
 11. Podpora
 12. Magazynek
 13. Tabliczka znamionowa
 14. Wskaźnik pojemnika z gazem
 15. Przycisk GAS
 16. Obsada pojemnika z gazem
 17. Pokrywa obsady pojemnika z gazem

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to osadzak gazowy ("osadzak"). Jest on przeznaczony do osadzania odpowiednich elementów mocujących w betonie, stali, cegle wapienno-piaskowej, bloczkach betonowych, otynkowanym murze oraz innych podłożach nadających się do montażu bezpośredniego.

Osadzak jest przeznaczony wyłącznie do pracy ręcznej lub pracy z przedłużaczem (akcesoria).

Zakres dostawy

Osadzak gazowy z prowadnicą kołka, walizka, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.group

Prowadnice kołków

Prowadnica kołka przytrzymuje kołek lub umożliwia przesuwanie gwoździa i podczas procesu osadzania wprowadza w żądanym miejscu element mocujący w podłoże. W przypadku osadzaków GX 3 i GX 3-ME (dokładne oznaczenie patrz tabliczka znamionowa) dostępne są prowadnice przeznaczone do określonych zastosowań (IF lub ME).

Elementy mocujące

Osadzak umożliwia stosowanie dwóch rodzajów elementów mocujących: gwoździ i kołków. Do różnych zastosowań dostępne są dodatkowe mocowania do nasadzania na prowadnicę kołka.

Suwak do ustawiania głębokości osadzania i blokady prowadnicy kołka

Suwak umożliwia zmniejszenie głębokości osadzania. W położeniu EJECT odblokowuje prowadnicę kołka w celu wyjęcia.
Stan
Znaczenie
+
Standardowa głębokość osadzania
-
Zmniejszona głębokość osadzania
EJECT
Odblokowanie prowadnicy kołka

Przycisk RESET

Po zakończeniu procesu osadzania może się zdarzyć, że prowadnica kołka nie wróci do pozycji wyjściowej. Jest to spowodowane usterką położenia tłoka. Przycisk RESET umożliwia usunięcie usterki położenia tłoka.
Stan
Znaczenie
Przycisk RESET wystaje z obudowy. Widoczny jest jego biały brzeg.
Usterka położenia tłoka
Przycisk RESET jest na równej powierzchni z obudową.
Brak usterki położenia tłoka

Podpora

Na równym podłożu podpora ułatwia prostopadłe zamocowanie osadzaka, ponieważ wówczas trzeba uważać tylko na prostopadłe pozycjonowanie w kierunku bocznym. Na nierównym lub pofałdowanym podłożu konieczne może być zdjęcie podpory w celu ustawienia prowadnicy kołka prostopadle do podłoża.

Zaczep do paska

Zaczep do paska można wyciągnąć dwustopniowo.
Stan
Znaczenie
Stopień 1
Pozycja do zaczepienia na pasku
Stopień 2
Pozycja do zaczepienia na drabinach, rusztowaniach, platformach itd.

Pojemnik z gazem

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dołączonych do pojemnika z gazem!
Podczas pracy pojemnik z gazem musi być zamontowany w obsadzie pojemnika z gazem osadzaka.
Stan pojemnika z gazem można odczytać po naciśnięciu przycisku GAS na wyświetlaczu LED.
W przypadku przerw w pracy, przed pracami konserwacyjnymi, jak również przed transportem i magazynowaniem osadzaka należy wyjąć pojemnik z gazem.

Wskaźnik stanu pojemnika z gazem

Po naciśnięciu przycisku GAS na wyświetlaczu LED widoczny jest stan pojemnika z gazem.
Wskaźnik stanu napełnienia nie działa, jeżeli prowadnica kołka jest do oporu wsunięta w urządzenie.
Stan
Znaczenie
Wszystkie cztery diody LED świecą się na zielono.
Stan napełnienia prawie 100%.
Trzy diody LED świecą się na zielono.
Stan napełnienia na poziomie ok. 75%.
Dwie diody LED świecą się na zielono.
Stan napełnienia na poziomie ok. 50%.
Jedna dioda LED świeci się na zielono.
Stan napełnienia na poziomie ok. 25%.
Jedna dioda LED miga na zielono.
Poziom napełnienia spadł poniżej 10%. Zalecana jest wymiana pojemnika z gazem.
Jedna dioda LED świeci się na czerwono.
W osadzaku nie ma pojemnika z gazem lub zamontowany jest nieodpowiedni pojemnik z gazem lub pojemnik jest pusty.
Nawet wtedy, gdy na wskaźniku poziomu napełnienia pojawia się komunikat "pusty", pojemnik z gazem zawiera ze względów technicznych jeszcze niewielką ilość gazu.

Dane techniczne

Osadzak

Ciężar (pusty)
8,6 lb
(3,9 kg)
Temperatura użytkowania, temperatura otoczenia
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maksymalna długość elementów mocujących
1,5 in
(39 mm)
Średnica elementów mocujących
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Droga docisku
1,6 in
(40 mm)
Pojemność magazynka
40 + 2 gwoździe
Maksymalna częstotliwość osadzania (Elementy mocujące/h)
1 200
Maksymalne natężenie pola magnetycznego
−16,5 dBµA/m
Częstotliwość
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informacja o hałasie i wartości drgań

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania narzędzi do osadzania. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań narzędzia do osadzania. Jeśli narzędzie do osadzania zostanie zastosowane do innych prac, z innym wyposażeniem lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie nie jest rzeczywiście używane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja narzędzia do osadzania i wyposażenia, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalono według EN 15895
Poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA, 1s)
99 dB(A)
Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpC, peak)
133 dB (C)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
105 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego
2 dB(A) / 2 dB(C)
Odrzut
Wartość przyspieszenia, (ahw, RMS(3))
Wyniki dla blach o grubości 1 mm na betonie B35: 3,64 m/s2
Niepewność pomiaru
0,13 m/s²

Ładowanie osadzaka

Ładowanie w celu osadzania gwoździ

Wersja wyposażenia do osadzania gwoździ

Gwoździe są dostarczane z magazynka w postaci konfekcjonowanych taśm z gwoździami.
W celu osadzania gwoździ konieczne jest wyjęcie adaptera do osadzania pojedynczego.

Wkładanie gwoździ do magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Taśmy z gwoździami wsunąć do oporu w magazynek.
  Taśmy z krótkimi gwoździami można niezamierzenie wsunąć nieprawidłowo. W przypadku krótkich gwoździ zwrócić uwagę na to, aby czubki gwoździ były zwrócone do przodu.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.

Wkładanie pojemnika z gazem

 1. Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
 2. Zdjąć osłonę z pojemnika z gazem.
  Zachować osłonę, co umożliwi bezpieczne zamknięcie pojemnika z gazem po jego wyjęciu, np. w przypadku opróżnienia lub transportu.
 3. Pojemnik z gazem wsunąć zaworem do przodu w obsadę w taki sposób, aby zatrzask pojemnika znalazł się w przeznaczonym do tego celu otworze i zatrzasnął się.
 4. Zamknąć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
 5. Osadzak z prowadnicą kołka docisnąć, bez naciskania spustu, trzy razy do podłoża, aby odpowietrzyć przewody gazowe.

Ładowanie w celu osadzania kołków

Wersja wyposażenia do osadzania kołków

Kołki należy pojedynczo wprowadzać od przodu w prowadnicę. Do osadzania pojedynczego wymagany jest adapter. Opakowania kołków zawierają każdorazowo jeden adapter do osadzania pojedynczego wraz z odpowiednią instrukcją montażu.
W celu osadzania kołków należy opróżnić magazynek i włożyć adapter do osadzania pojedynczego.

Wkładanie adaptera do osadzania pojedynczego

 • Włożyć adapter do osadzania pojedynczego ().

Wkładanie pojemnika z gazem

 • Włożyć pojemnik z gazem ().

Osadzanie elementów mocujących

Osadzanie gwoździ

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Dociskanie osadzaka do części ciała może spowodować ciężkie obrażenia w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania.
 • Nie wolno dociskać osadzania do ręki lub do innej części ciała.
 1. Sprawdzić ustawienie głębokości osadzania.
 2. Osadzak wraz z podporą i prowadnicą kołka przyłożyć do podłoża.
 3. Osadzak z prowadnicą kołka docisnąć do oporu do podłoża.
 4. Należy dopilnować, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża.
 5. W celu rozpoczęcia osadzania nacisnąć spust.
  Osadzanie nie jest możliwe, jeżeli prowadnica kołka nie jest dociśnięta do oporu do podłoża.
 6. Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
 7. Po zakończeniu pracy lub w przypadku pozostawienia osadzaka bez nadzoru należy wyjąć pojemnik z gazem ) i opróżnić magazynek ().

Osadzanie kołka

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Dociskanie osadzaka do części ciała może spowodować ciężkie obrażenia w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania.
 • Przy nasadzaniu elementów mocujących nigdy nie dociskać prowadnicy kołka do ręki lub innej części ciała.
 • Nie wolno dociskać osadzaka do ręki lub do innej części ciała.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane spadającymi przedmiotami! Ponowne osadzanie gwoździa lub kołka, który nie został optymalnie osadzony, może osłabić mocowanie. Konsekwencją mogą być szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane spadającymi elementami mocującymi.
 • Nigdy nie przeprowadzać procesu osadzania w celu poprawienia mocowania już raz osadzonego gwoździa lub kołka.
 1. Sprawdzić ustawienie głębokości osadzania.
 2. Umieścić kołek w prowadnicy.
 3. Osadzak wraz z podporą i prowadnicą kołka przyłożyć do podłoża.
 4. Osadzak z prowadnicą kołka docisnąć do oporu do podłoża.
 5. Należy dopilnować, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża.
 6. W celu rozpoczęcia osadzania nacisnąć spust.
  Osadzanie nie jest możliwe, jeżeli prowadnica kołka nie jest dociśnięta do oporu do podłoża.
 7. Po zakończeniu pracy lub w przypadku pozostawienia osadzaka bez nadzoru należy wyjąć pojemnik z gazem ).

Rozładowanie osadzaka

Wyjmowanie pojemnika z gazem

 1. Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
 2. W celu wyczepienia pojemnika z gazem nacisnąć zatrzask pojemnika.
 3. Wyjąć pojemnik z gazem z obsady.
 4. Nałożyć osłonę na pojemnik z gazem.
 5. Zamknąć pokrywę obsady pojemnika z gazem.

Opróżnianie magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Usunąć z magazynka wszystkie taśmy z gwoździami.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.

Wyjmowanie adaptera do osadzania pojedynczego

 • Po osadzeniu kołków wyjąć adapter do osadzania pojedynczego ().

Opcjonalne czynności obsługi

Kontrola stanu pojemnika z gazem

 1. Nacisnąć, bez dociskania osadzaka, przycisk GAS .
 2. Odczytać stan pojemnika z gazem.

Zdejmowanie magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Wyjąć z magazynka luźne taśmy z gwoździami.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.
 2. Otworzyć blokadę magazynka.
 3. Odchylić magazynek do przodu względem punktu obrotu.
 4. Wyczepić magazynek.

Wkładanie magazynka

 1. Otworzyć blokadę magazynka.
 2. Zaczepić przednią część magazynka.
 3. Magazynek odchylić do oporu w kierunku osadzaka.
 4. Zamknąć blokadę magazynka.

Zdejmowanie prowadnicy kołka

 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Przesunąć suwak blokady prowadnicy kołka w położenie EJECT .
 3. Wyjąć prowadnicę kołka.

Wkładanie prowadnicy kołka

 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Wprowadzić prowadnicę kołka w szczelinę noska osadzaka.
 3. Przytrzymać prowadnicę kołka, aby nie wypadła, i docisnąć osadzak z prowadnicą kołka do twardego podłoża, aż prowadnica kołka zaskoczy na swoje miejsce.
 4. Sprawdzić, czy prowadnica kołka zatrzasnęła się.
  • Po zatrzaśnięciu prowadnicy kołka suwak blokady prowadnicy kołka ponownie ustawiony jest w pozycji + .

Zdejmowanie podpory

 1. Poluzować mechanizm zapadkowy podpory, lekko naciskając.
 2. Obrócić podporę o 90°.
 3. Zdjąć podporę.

Montaż podpory

 1. Podporę przyłożyć pod kątem prostym do magazynka i wsunąć w szczelinę.
 2. Podporę obrócić o 90° w stosunku do magazynka i zatrzasnąć, lekko dociskając.

Wkładanie adaptera do osadzania pojedynczego

 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Zdjąć magazynek.
 3. Włożyć adapter do osadzania pojedynczego.
 4. Włożyć magazynek.

Wyjmowanie adaptera do osadzania pojedynczego

 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Zdjąć magazynek.
 3. Wyjąć adapter do osadzania pojedynczego.
 4. Włożyć magazynek.

Usuwanie usterek

Usuwanie usterki położenia tłoka

 • Sprawdzić pozycję przycisku RESET .
  Wynik 
  • Przycisk RESET wystaje z obudowy. Widoczny jest jego biały brzeg.
  • W celu usunięcia usterki położenia tłoka nacisnąć przycisk RESET .

Usunięcie ciał obcych i gwoździ z obszaru prowadnicy kołka

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane odpryskującymi odłamkami! Podczas osadzania może dojść do obrażeń ciała spowodowanych odpryskującymi odłamkami, jeżeli w obszarze prowadnicy kołka znajdują się ciała obce lub jeżeli elementy mocujące zakleszczyły się w prowadnicy kołka.
 • Nidy nie próbować usunąć usterki urządzenia poprzez przystąpienie do osadzania następnego elementu!
 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Opróżnić magazynek.
 3. Zdjąć magazynek.
 4. Zdjąć prowadnicę kołka.
 5. Usunąć wszystkie ciała obce i gwoździe z obszaru prowadnicy kołka.
 6. Włożyć prowadnicę kołka.
 7. Włożyć magazynek.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Ostrożne obchodzenie się z osadzakiem

 • Nigdy nie używać osadzaka z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnym.
 • Unikać kontaktu rękojeści z olejem i smarem.
 • Regularnie czyścić osadzak .
 • Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody.
 • Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Nie używać sprayów ani innych podobnych smarów lub środków konserwacyjnych.

Czyszczenie osadzaka

 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Opróżnić magazynek.
 3. Usunąć z prowadnicy kołka pozostałości tworzyw sztucznych.
 4. Wyczyścić suchą szczotką szczelinę wentylacyjną, nie dopuszczając do przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 5. Zewnętrzne powierzchnie urządzenia przecierać wilgotną ściereczką.

Transport i magazynowanie

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

 • W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.group .
 • Należy regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy osadzaka pod kątem ewentualnych uszkodzeń i kontrolować, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo.
 • Nie używać osadzaka, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo.
 • Naprawę uszkodzonego osadzaka należy zlecić serwisowi Hilti .

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

 • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z Hilti Service .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Elementy mocujące są często osadzane zbyt płytko.
Zbyt mała moc
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .
Zbyt długi element mocujący
 • Zastosować krótszy element mocujący.
Podłoże jest zbyt twarde
 • Rozważyć użycie urządzeń z serii DX.
Zawór wlotowo-wylotowy jest zabrudzony lub zatkany.
 • Wyczyścić osadzak i zwrócić uwagę na pozycję ręki.
Image alternative
Elementy mocujące są często osadzane zbyt głęboko.
Zbyt duża moc.
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie .
Element mocujący jest zbyt krótki.
 • Stosować dłuższe elementy mocujące.
Image alternative
Elementy mocujące pękają.
Zbyt mała moc
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .
Zbyt długi element mocujący
 • Zastosować krótszy element mocujący.
Podłoże jest zbyt twarde
 • Rozważyć użycie urządzeń z serii DX.
Prowadnica kołka nie jest przymocowana do podłoża pod kątem prostym.
 • Osadzak dociskać podczas osadzania w taki sposób, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża.
Image alternative
Elementy mocujące wyginają się.
Zbyt mała moc
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .
Zbyt długi element mocujący
 • Zastosować krótszy element mocujący.
Prowadnica kołka nie jest przymocowana do podłoża pod kątem prostym.
 • Osadzak dociskać podczas osadzania w taki sposób, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża.
Image alternative
Elementy mocujące nie trzymają się w podłożu stalowym.
Podłoże jest zbyt cienkie.
 • Wybrać inną metodę mocowania.
Zawartość pojemnika z gazem nie wystarcza na cale opakowanie elementów mocujących.
Zwiększone zużycie gazu w wyniku częstego dociskania bez osadzania.
 • Unikać dociskania bez osadzania.
Osadzak nie powraca do pozycji wyjściowej.
Usterka położenia tłoka
Mechanizm gwoździ jest zablokowany, a przycisk RESET nie znajduje się w wyniku wciśnięcia na równej powierzchni z obudową.
Element mocujący zakleszczył się w magazynku kołków.
 • Poluzować zakleszczony element mocujący.
Gwóźdź zakleszczył się pod dźwignią przed końcówką tłoka.
 • Wyjąć pojemnik z gazem, wypchnąć urządzenie do dołu i mocno nacisnąć spust.
Zbyt duża ilość nieprawidłowych osadzeń.
Magazynek kołków nie jest przymocowany do podłoża pod kątem prostym.
 • Osadzak dociskać podczas osadzania w taki sposób, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża.
Zastosowano nieodpowiedni element mocujący.
 • Zastosować odpowiedni element mocujący.
Podłoże jest zbyt twarde
 • Rozważyć użycie urządzeń z serii DX.
Osadzak nie osadza elementów mocujących.
Suwak gwoździ nie został przesunięty do przodu.
 • Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.
Za mało gwoździ w magazynku (2 gwoździe lub mniej).
Usterka mechanizmu dostarczania gwoździ
 • Użyć innej taśmy z gwoździami.
 • Wyczyścić magazynek.
Pusty pojemnik z gazem
Dioda LED 1 świeci się na czerwono
Powietrze w przewodach gazowych
 • Trzykrotnie docisnąć osadzak bez osadzania.
Ciała obce w obszarze prowadnicy kołka
Osadzak jest zbyt gorący
 • Poczekać, aż osadzak ostygnie.
Błąd elektroniki
 • Wyjąć i ponownie włożyć pojemnik z gazem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, włożyć nowy pojemnik z gazem.
Osadzak jest gorący i nawet po przerwie nie osadza elementów mocujących.
Ilość osadzeń zdecydowanie przekracza 1200 mocowań na godzinę.
 • Poczekać, aż osadzak ostygnie.
Osadzak nie osadza elementów mocujących lub osadza tylko niektóre.
Warunki pracy nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.
 • Zwrócić uwagę na przestrzeganie dopuszczalnego zakresu określonego w Danych technicznych.
Temperatura pojemnika z gazem nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
 • Zwrócić uwagę na przestrzeganie dopuszczalnego zakresu określonego w Danych technicznych.
W układzie dozowania gazu wytworzyły się pęcherzyki gazu.
 • Wyjąć pojemnik z gazem i włożyć go z powrotem.
Po zakończeniu osadzania osadzak nie został całkowicie odsunięty od podłoża.
 • Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
Nie można usunąć elementu mocującego z prowadnicy kołka.
Element mocujący zakleszczył się w magazynku kołków.
 • Poluzować zakleszczony element mocujący.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative