Jezik

GX 3

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so vezani na izdelek

Simboli na izdelku

Na izdelku so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Splošni znaki za obveznost
Image alternative Uporabljajte zaščito za oči
Image alternative Uporabljajte zaščito za sluh
Image alternative Uporabljajte zaščitno čelado
Image alternative Odpadni material oddajte v recikliranje

Besedilne oznake

Poudarjanje besedilnih mest

Oznake in napisi so označeni na naslednji način:
‚ ‛
Oznake upravljalnih elementov z napisi na orodju za pritrjevanje.
« »
Napisi na orodju za pritrjevanje

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Orodje za pritrjevanje, plinski pogon
  GX 3
  Generacija
  01
  Serijska št.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.
Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Varnost

Varnostna opozorila

Varno izvajanje del z orodjem za pritrjevanje
 • Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb. Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte v roko ali kateri koli drug del telesa.
 • Med nameščanjem danih pritrdil na vodilo za sornike (npr. rondole, objemke, sponke itd.) lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb. Med nameščanjem danih pritrdil z roko ali katerim koli drugim delom telesa ne pritiskajte na vodilo za sornike.
 • Orodja za pritrjevanje ne usmerjajte proti sebi ali proti drugim ljudem.
 • Orodje za pritrjevanje pri uporabi držite s pokrčenimi (in ne iztegnjenimi) rokami.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z orodjem za pritrjevanje se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja za pritrjevanje, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola oz. zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja lahko privede do težkih poškodb.
 • Ko potisnik žičnikov vlečete nazaj, se vedno prepričajte, da se gotovo zaskoči.
 • Ko se zaskočno varovalo sprosti, se potisnik žičnikov ne sme sunkovito premakniti naprej, ampak ga morate previdno voditi. Obstaja nevarnost, da si priščipnete prste.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v pretrdo podlago , kot sta varjeno jeklo in jeklena litina. Zabijanje v te materiale lahko pripelje do napačnih pritrditev in lomljenja pritrdilnih elementov.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v premehko podlago , kot sta les in mavčni karton. Zabijanje v te materiale lahko pripelje do napačnih pritrditev in preboja podlage.
 • Pritrdilnih elementov ne zabijajte v lomljivo podlago , kot so steklo in ploščice. Zabijanje v te materiale lahko pripelje do napačnih pritrditev in odletavanja drobcev materiala.
 • Pred zabijanjem se prepričajte, da na zadnji strani podlage ne boste poškodovali ljudi ali predmetov.
 • Sprožilec uporabite le, ko orodje za pritrjevanje na podlago pritisnete tako, da se vodilo za sornike do prislona pomakne v orodje za pritrjevanje.
 • Ko izvajate vzdrževalna dela na vročem orodju za pritrjevanje, si vedno nadenite rokavice.
 • Pri visokih frekvencah zabijanja in daljši uporabi se lahko površine orodja okrog ročaja močno segrejejo. Da se zaščitite pred opeklinami, nosite zaščitne rokavice.
 • Če se orodje za pritrjevanje pregreje, odstranite plinsko kartušo in počakajte, da se orodje za pritrjevanje ohladi. Ne prekoračite maksimalne frekvence zabijanja.
 • Med zabijanjem lahko pride do krušenja materiala in do izmeta materiala s traku v vlagalniku. Ti drobci lahko poškodujejo telo in oči. Uporabljajte ustrezno čelado in zaščito za oči ter sluh. Uporaba osebne zaščitne opreme, na primer protiprašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in ustrezne zaščite za oči in ušesa, odvisno od vrste in načina uporabe orodja, zmanjšuje tveganje za poškodbe. Čelado in zaščito za oči naj nosijo tudi drugi ljudje, ki se zadržujejo na delovnem območju.
 • Uporabljajte ustrezno zaščito za sluh (glejte informacije o hrupu v tehničnih podatkih). Zabijanje pritrdilnih elementov se sproži s prižiganjem mešanice zraka in plina. Premočan hrup, ki nastane pri delu, lahko poškoduje sluh. Tudi drugi ljudje, ki se zadržujejo na delovnem območju, naj si nadenejo ustrezno zaščito za sluh.
 • Pri zabijanju orodje za pritrjevanje vedno trdno držite pravokotno na podlago. Tako boste preprečili odklon pritrdilnega elementa od podlage.
 • Nikdar ne zabijte več kot enega pritrdilnega elementa na enem mestu. To lahko pripelje do lomljenja in zatikanja pritrdilnih elementov.
 • Že uporabljenega žičnika ali sornika ne zabijte še enkrat. Če pritrdilni element uporabite večkrat, se lahko odlomi in povzroči poškodbe.
 • Pred menjavo vlagalnika, izvajanjem servisnih in vzdrževalnih del ter pred čiščenjem, shranjevanjem in transportom iz orodja vzemite plinsko kartušo () in spraznite vlagalnik (). To storite tudi, ko orodje za pritrjevanje pustite nenadzorovano.
 • Orodje po uporabi plosko položite na tla. Orodje, nameščeno na podaljšek in naslonjeno na steno, lahko v primeru padca povzroči poškodbe.
 • Orodja za pritrjevanje pri spuščanju ne držite na zadnjem delu podaljška. Zaradi velike sile vzvoda lahko izgubite nadzor nad gibanjem orodja za pritrjevanje, kar lahko povzroči poškodbe in materialno škodo.
 • Orodje za pritrjevanje in pribor preglejte glede morebitnih poškodb, da se prepričate, da delujeta brezhibno. Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo in se ne zatikajo, in da deli stroja niso poškodovani. Za zagotovitev brezhibnega delovanja orodja morajo biti vsi deli pravilno vgrajeni in izpolnjevati vse zahteve. Poškodovano zaščitno opremo in dele mora popraviti ali zamenjati specializirani servis Hilti , razen če je v teh navodilih za uporabo navedeno drugače.
 • Orodje za pritrjevanje lahko popravlja samo usposobljen strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba orodja za pritrjevanje.
 • Orodja za pritrjevanje na noben način ne smete spreminjati ali posegati vanj.
 • Orodja za pritrjevanje ne uporabljajte tam, kjer obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije.
 • Upoštevajte vplive okolice. Orodja za pritrjevanje ne izpostavljajte padavinam in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.
 • Orodje za pritrjevanje uporabljajte le v dobro prezračevanih delovnih območjih.
 • Izberite pravo kombinacijo vodila za sornike in pritrdilnih elementov. Napačna kombinacija lahko poškoduje orodje za pritrjevanje ali zmanjša kakovost pritrjevanja.
 • Vedno upoštevajte navodila za uporabo.
Nevarnosti zaradi električnega toka
 • Pred začetkom dela preverite, ali so v delovnem območju skriti električni vodi in plinske ter vodovodne cevi, npr. z detektorjem kovin.
 • Pri izvajanju del, pri katerih lahko pride do stika orodja za pritrjevanje s skritimi električnimi vodi, orodje prijemajte samo za izolirane prijemalne površine. Pri stiku z vodnikom pod napetostjo lahko napetost preide tudi na kovinske dele orodja in povzroči električni udar.
Navodila za ravnanje z uporabljenim plinom
 • Upoštevajte navodila na plinski kartuši in v priloženi dokumentaciji.
 • Plin, ki uhaja, je škodljiv za vaša pljuča, kožo in oči. Predala plinske kartuše pribl. 10 sekund po tem, ko ste iz njega vzeli plinsko kartušo, ne približujte obrazu in očem.
 • Ventila plinske kartuše ne aktivirajte ročno.
 • Če oseba vdihne plin, jo odpeljite na prosto ali v dobro prezračen prostor in jo namestite v udoben položaj. Če je treba, poiščite zdravniško pomoč.
 • Če je oseba nezavestna, poiščite zdravniško pomoč. Nezavestno osebo premestite v dobro prezračen prostor in jo obrnite na bok v stabilen položaj. Če oseba ne diha, ji nudite umetno dihanje in po potrebi uporabite kisik.
 • Če pride plin v stik z očmi, odprte oči nekaj minut spirajte s tekočo vodo.
 • Če pride plin v stik s kožo, prizadeto mesto skrbno sperite z milom in toplo vodo. Nato na kožo nanesite kremo.
Splošna navodila za osebno varnost
 • Vaša drža telesa naj bo ergonomična. Poskrbite za varno stojišče in ohranite ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali orodje za pritrjevanje.
 • Pri delu morajo biti druge osebe, še zlasti pa otroci, izven delovnega območja.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Vodilo za sornike
 2. Drsnik za nastavitev globine zabijanja in sprostitev vodila za sornike
 3. Tipka RESET
 4. Dovodni/odvodni ventil
 5. Prezračevalne reže
 6. Kavelj za pas
 7. Sprožilec
 8. Ročaj
 9. Potisnik žičnikov
 10. Zaklep vlagalnika
 11. Opornik
 12. Vlagalnik
 13. Tipska ploščica
 14. Prikaz plinske kartuše
 15. Tipka GAS
 16. Predal plinske kartuše
 17. Pokrov predala plinske kartuše

Namenska uporaba

Opisan izdelek je orodje za pritrjevanje na plinski pogon ("orodje za pritrjevanje"). Namenjen je zabijanju ustreznih pritrdilnih elementov v beton, jeklo, apneni peščenec, betonski in ometan zid ter druge podlage, ki so primerne za neposredno montažo.

Orodje za pritrjevanje je dovoljeno uporabljati le ročno ali s podaljškom (pribor).

Obseg dobave:

Orodje za pritrjevanje na plinski pogon z vodilom za sornike, kovček, navodila za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.group

Vodila za sornike

Vodilo za sornik med zabijanjem drži sornik oz. vodi žičnik in usmerja pritrdilni element v podlago na želenem mestu. Za orodja za pritrjevanje GX 3 in GX 3-ME (za natančno oznako glejte tipsko tablico) so na voljo vodila za sornike, ki ustrezajo danemu načinu uporabe (IF in ME).

Pritrdilni elementi

Z orodjem za pritrjevanje je mogoče obdelati dve vrsti pritrdilnih elementov: žičnike in sornike. Za različne načine uporabe so na voljo dodatna pritrdila, ki jih lahko nataknete na vodilo za sornike.

Drsnik za nastavitev globine zabijanja in sprostitev vodila za sornike

Drsnik omogoča zmanjševanje globine zabijanja. V položaju EJECT sprosti vodilo za sornike, da ga je mogoče izvzeti.
Stanje
Pomen
+
Običajna globina zabijanja

Zmanjšana globina zabijanja
EJECT
Sprostitev vodila za sornike

Tipka RESET

Po zabijanju se lahko zgodi, da se vodilo za sornike ne vrne v prvotni položaj. To povzroči okvara bata. S tipko RESET je mogoče okvaro bata odpraviti.
Stanje
Pomen
Tipka RESET štrli iz ohišja. Vidi se njen bel rob.
Okvara bata
Tipka RESET je poravnana z ohišjem.
Okvara bata ni prisotna

Opornik

Na ravni podlagi podpornik olajša pravokotno postavitev orodja za pritrjevanje, saj je tako treba paziti le še na pravokotno postavitev v prečni smeri. Na neravni ali valoviti podlagi je podpornik včasih treba sneti, da omogočite pravokotno postavitev vodila za sornike na podlago.

Kavelj za pas

Kavelj za pas je mogoče izvleči v dveh stopnjah.
Stanje
Pomen
1. stopnja
Položaj za namestitev na pasu
2. stopnja
Položaj za namestitev na lestve, ogrodje, oder itd.

Plinska kartuša

Upoštevajte varnostna navodila, ki so priložena plinski kartuši!
Za delovanje je treba plinsko kartušo vstaviti v predal za plinsko kartušo orodja za pritrjevanje.
Ko pritisnete tipko GAS , je mogoče na LED-zaslonu odčitati stanje plinske kartuše.
Plinsko kartušo iz orodja za pritrjevanje odstranite ob prekinitvi dela, pred vzdrževalnimi deli, transportom in shranjevanjem.

Prikaz stanja plinske kartuše

Ko pritisnete tipko GAS , se na LED-zaslonu prikaže stanje plinske kartuše.
Prikaz stanja napolnjenosti ne deluje, če je vodilo za sornike do prislona potisnjeno v orodje.
Stanje
Pomen
Vse štiri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je približno 100 %.
Tri LED-diode svetijo zeleno.
Stanje napolnjenosti je približno 75 %.
Dve LED-diodi svetita zeleno.
Stanje napolnjenosti je približno 50 %.
Ena LED-dioda sveti zeleno.
Stanje napolnjenosti je približno 25 %.
Ena LED-dioda utripa zeleno.
Stanje napolnjenosti je pod 10 %. Priporočamo menjavo plinske kartuše.
Ena LED-dioda sveti rdeče.
V orodju za pritrjevanje ni plinske kartuše, v orodju je napačna kartuša ali pa je kartuša prazna.
Tudi ko prikaz stanja kaže, da je plinska kartuša prazna, je v njej iz tehničnih razlogov še vedno nekaj plina.

Tehnični podatki

Orodje za pritrjevanje

Teža (prazno orodje)
8,6 lb
(3,9 kg)
Temperatura uporabe, temperatura okolice
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maksimalna dolžina pritrdilnih elementov
1,5 in
(39 mm)
Premer pritrdilnih elementov
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Pritisna pot
1,6 in
(40 mm)
Zmogljivost magazina
40 + 2 žičnika
Maksimalna frekvenca zabijanja (Pritrdilni elementi/h)
1.200
Maksimalna moč magnetnega polja
−16,5 dBµA/m
Frekvenca
13.553 MHz … 13.567 MHz

Informacije o hrupu in vrednosti nihanja

Vrednosti zvočnega tlaka in tresljajev, ki so navedene v teh navodilih, so izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabijo za medsebojno primerjavo zabijalnikov žičnikov. Primerne so tudi za predhodno oceno izpostavljenosti. Navedeni podatki ponazarjajo glavne načine uporabe zabijalnika sornikov. Če zabijalnik sornikov uporabljate v druge namene, z neustreznimi nastavki ali ga ne vzdržujete pravilno, lahko podatki odstopajo. To lahko znatno poveča izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Za točno oceno izpostavljenosti je treba upoštevati tudi čas, ko je orodje vključeno, a ni dejansko v uporabi. To lahko znatno zmanjša izpostavljenosti v celotnem delovnem časovnem obdobju. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred hrupom in/ali tresljaji, na primer: Vzdrževanje zabijalnika žičnikov in nastavkov, zaščita rok pred mrazom in organizacija poteka dela.
Vrednosti emisij hrupa so bile določene v skladu z EN 15895
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpA, 1s)
99 dB(A)
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpC, peak)
133 dB (C)
Raven zvočne moči (LWA)
105 dB(A)
Negotovost ravni zvoka
2 dB(A)/2 dB(C)
Povratni udarec
Energijsko ekvivalenten pospešek (ahw, RMS(3))
Vrednosti za 1 mm pločevine na betonu B35: 3,64 m/s2
Negotovost pri merjenju
0,13 m/s²

Polnjenje orodja za pritrjevanje

Polnjenje za zabijanje žičnikov

Pripravljenost orodja za zabijanje žičnikov

Vlagalnik dovaja žičnike v obliki trakov z žičniki.
Za zabijanje žičnikov ne smete namestiti adapterja za posamično zabijanje.

Polnjenje vlagalnika

 1. Potisnik žičnikov povlecite nazaj, da se zaskoči.
 2. Trakove z žičniki do prislona potisnite v vlagalnik.
  Trakove s kratkimi žičniki lahko pomotoma napačno vstavite. Pri kratkih žičnikih pazite, da so konice žičnikov obrnjene naprej.
OPOZORILO
Nevarnost zmečkanin! Ko spustite potisnik žičnikov, si lahko zmečkate prste.
 • Potisnik žičnikov se ne sme sunkovito premakniti naprej, ampak ga morate previdno voditi do prislona.
 1. Sprostite potisnik žičnikov in ga zapeljite naprej do prislona.

Vstavljanje plinske kartuše

 1. Odprite pokrov predala plinske kartuše.
 2. Snemite pokrovček plinske kartuše.
  Pokrovček shranite, da lahko plinsko kartušo ponovno zaprete, ko jo odstranite iz orodja, npr. pri praznjenju ali med transportom.
 3. Potisnite plinsko kartušo z naprej obrnjenim ventilom v predal za plinsko kartušo tako, da se sponka plinske kartuše zaskoči v odprtino za sponko.
 4. Zaprite pokrov predala plinske kartuše.
 5. Orodje za pritrjevanje z vodilom za sornike trikrat pritisnite na podlago, ne da bi pri tem pritisnili na sprožilec, da tako prezračite plinsko napeljavo.

Polnjenje za zabijanje sornikov

Pripravljenost orodja za zabijanje sornikov

Posamične sornike od spredaj vstavite v vodilo za sornike. Za posamično zabijanje potrebujete adapter. Embalažne enote za sornike vsebujejo po en adapter za posamično zabijanje z ustreznimi navodili za montažo.
Za zabijanje sornikov je treba vlagalnik sprazniti in namestiti adapter za posamično zabijanje.

Montaža adapterja za posamično zabijanje

 • Namestite adapter za posamično zabijanje ().

Vstavljanje plinske kartuše

 • Vstavite plinsko kartušo ().

Zabijanje pritrdilnih elementov

Zabijanje žičnikov

OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb.
 • Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte v roko ali v kateri koli drug del telesa.
 1. Preverite nastavitev globine zabijanja.
 2. Orodje za pritrjevanje z opornikom in vodilom za sornike prislonite na podlago.
 3. Orodje za pritrjevanje z vodilom za sornike pritisnite na podlago do prislona.
 4. Vodilo za sornike mora biti nameščeno pravokotno na podlago.
 5. Za zabijanje pritisnite sprožilec.
  Zabijanje ni mogoče, če vodila za sornike ne potisnete do prislona na podlago.
 6. Po zabijanju orodje za pritrjevanje povsem dvignite s podlage.
 7. Ko končate z delom ali orodje za pritrjevanje pustite nenadzorovano, iz njega odstranite plinsko kartušo ) in spraznite vlagalnik ().

Zabijanje sornikov

OPOZORILO
Nevarnost poškodb! Če orodje za pritrjevanje naslonite na kateri koli del telesa, lahko ob nenamerni sprožitvi orodja pride do težkih poškodb.
 • Med nameščanjem pritrdilnih elementov vodila za sornike ne pritiskajte v roko ali v kateri koli drug del telesa.
 • Orodja za pritrjevanje ne pritiskajte v roko ali v kateri koli drug del telesa.
OPOZORILO
Nevarnost poškodb zaradi padajočih predmetov! Če žičnik ali sornik, ki ni dobro pribit, še enkrat pribijete, se lahko pritrditev zrahlja. Pritrdilni elementi, ki pri tem odpadejo, lahko povzročijo škodo ali poškodbe.
 • Žičnika ali sornika nikoli ne zabijajte znova, da bi izboljšali njegovo pritrditev.
 1. Preverite nastavitev globine zabijanja.
 2. Sornik vstavite v vodilo za sornike.
 3. Orodje za pritrjevanje z opornikom in vodilom za sornike prislonite na podlago.
 4. Orodje za pritrjevanje z vodilom za sornike pritisnite na podlago do prislona.
 5. Vodilo za sornike mora biti nameščeno pravokotno na podlago.
 6. Za zabijanje pritisnite sprožilec.
  Zabijanje ni mogoče, če vodila za sornike ne potisnete do prislona na podlago.
 7. Ko končate z delom ali orodje za pritrjevanje pustite nenadzorovano, iz njega odstranite plinsko kartušo ).

Praznjenje orodja za pritrjevanje

Odstranitev plinske kartuše

 1. Odprite pokrov predala plinske kartuše.
 2. Da plinsko kartušo sprostite, pritisnite na sponko.
 3. Odstranite plinsko kartušo iz predala za plinsko kartušo.
 4. Na plinsko kartušo namestite pokrovček.
 5. Zaprite pokrov predala plinske kartuše.

Praznjenje vlagalnika

 1. Potisnik žičnikov povlecite nazaj, da se zaskoči.
 2. Iz vlagalnika odstranite vse trakove z žičniki.
OPOZORILO
Nevarnost zmečkanin! Ko spustite potisnik žičnikov, si lahko zmečkate prste.
 • Potisnik žičnikov se ne sme sunkovito premakniti naprej, ampak ga morate previdno voditi do prislona.
 1. Sprostite potisnik žičnikov in ga pomaknite naprej do prislona.

Demontaža adapterja za posamično zabijanje

 • Ko ste zabili sornik, izvlecite adapter za posamično zabijanje ().

Dodatni upravljalni koraki

Preverjanje stanja plinske kartuše

 1. Pritisnite tipko GAS , ne da bi pritisnili tudi orodje za pritrjevanje.
 2. Odčitajte stanje plinske kartuše.

Odstranjevanje vlagalnika

 1. Potisnik žičnikov povlecite nazaj, da se zaskoči.
 2. Iz vlagalnika odstranite zrahljane trakove z žičniki.
OPOZORILO
Nevarnost zmečkanin! Ko spustite potisnik žičnikov, si lahko zmečkate prste.
 • Potisnik žičnikov se ne sme sunkovito premakniti naprej, ampak ga morate previdno voditi do prislona.
 1. Sprostite potisnik žičnikov in ga zapeljite naprej do prislona.
 2. Sprostite zaklep vlagalnika.
 3. Vlagalnik zavrtite okrog točke vrtenja naprej.
 4. Snemite vlagalnik.

Vstavljanje vlagalnika

 1. Sprostite zaklep vlagalnika.
 2. Vstavite sprednji del vlagalnika.
 3. Vlagalnik potisnite na orodje za pritrjevanje do prislona.
 4. Zaklenite vlagalnik.

Demontaža vodila za sornike

 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Drsnik za sprostitev vodila za sornike namestite v položaj EJECT .
 3. Snemite vodilo za sornike.

Vstavljanje vodila za žičnike

 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Vodilo za sornike potisnite v režo glave orodja za pritrjevanje.
 3. Trdno držite vodila za sornike, da ne pade iz orodja, in pritisnite orodje za pritrjevanje z vodilom za sornike na trdno podlago, da se vodilo za sornike zaskoči.
 4. Preverite, ali se je vodilo za sornike zaskočilo.
  • Ko se vodilo za sornike zaskoči, se drsnik za sprostitev vodila za sornike vrne v položaj + .

Demontaža opornika

 1. Sprostite zaskočni mehanizem opornika tako, da ga narahlo pritisnete.
 2. Opornik zavrtite za 90°.
 3. Snemite opornik.

Montaža opornika

 1. Opornik namestite pod pravim kotom glede na vlagalnik in ga potisnite v režo.
 2. Opornik zavrtite za 90° proti vlagalniku in ga narahlo pritisnite, da se zaskoči.

Montaža adapterja za posamično zabijanje

 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Snemite vlagalnik.
 3. Namestite adapter za posamično zabijanje.
 4. Namestite vlagalnik.

Demontaža adapterja za posamično zabijanje

 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Snemite vlagalnik.
 3. Izvlecite adapter za posamično zabijanje.
 4. Namestite vlagalnik.

Odpravljanje motenj

Odpravljanje napake bata

 • Preverite položaj tipke RESET .
  Rezultat 
  • Tipka RESET štrli iz ohišja. Vidi se njen bel rob.
  • Pritisnite tipko RESET , da odpravite okvaro bata.

Odstranjevanje tujkov in žičnikov iz območja vodila za žičnike

PREVIDNO
Nevarnost poškodb zaradi delcev, ki pri delu odletavajo! Delci, ki pri delu odletavajo, lahko pripeljejo do poškodb. To se zgodi, kadar so na območju vodila za sornike tujki ali če se pritrdilni elementi zagozdijo v vodilu za sornike.
 • Motenj na orodju nikdar ne odpravljajte tako, da sprožite novo zabijanje!
 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Spraznite vlagalnik.
 3. Snemite vlagalnik.
 4. Demontirajte vodilo za sornike.
 5. Odstranite vse tujke in žičnike iz območja vodila za žičnike.
 6. Vstavite vodilo za sornike.
 7. Namestite vlagalnik.

Nega in vzdrževanje

Vzdrževanje orodja za pritrjevanje

 • Orodja za pritrjevanje nikoli ne uporabljajte z zamašenimi prezračevalnimi režami.
 • Pazite, da se prijemalne površine ne umažejo z oljem ali mastjo.
 • Orodje za pritrjevanje redno čistite.
 • Za čiščenje ne uporabljajte pršilnikov, naprav za čiščenje s paro ali tekoče vode.
 • Ne uporabljajte čistilnih sredstev z vsebnostjo silikona.
 • Ne uporabljajte razpršil ali podobnih sredstev za mazanje in nego.

Čiščenje orodja za pritrjevanje

 1. Odstranite plinsko kartušo iz orodja.
 2. Spraznite vlagalnik.
 3. Z vodila za sornike odstranite ostanke umetne mase.
 4. Očistite prezračevalno režo s suho krtačko tako, da se pri tem v orodje ne prebijejo tujki.
 5. Zunanjost orodja očistite z vlažno krpo za čiščenje.

Transport in skladiščenje

Vzdrževanje

 • Za varno uporabo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošne materiale. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete pri servisni službi Hilti ali na spletni strani: www.hilti.group .
 • Redno preverjajte, ali so zunanji deli orodja poškodovani in ali vsi upravljalni elementi delujejo brezhibno.
 • Orodja za pritrjevanje ne uporabljajte, če so njegovi deli poškodovani ali če upravljalni elementi ne delujejo brezhibno.
 • Orodje za pritrjevanje, ki je v okvari, naj popravijo na servisu Hilti .

Preverjanje po končani negi in vzdrževanju

 • Drsnik za nastavitev globine zabijanja namestite v položaj + .

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih ne morete odpraviti sami, se obrnite na servis Hilti Service .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Image alternative
Pritrdilni elementi pogosto niso dovolj globoko pribiti.
Moč je prenizka.
  • Drsnik za nastavitev globine zabijanja namestite v položaj + .
Pritrdilni element je predolg.
 • Uporabite krajši pritrdilni element.
Podlaga je pretrda.
 • Razmislite o uporabi orodij DX.
Dovodno-odvodni ventil je umazan ali prekrit.
 • Očistite orodje za pritrjevanje in bodite pozorni na položaj rok.
Image alternative
Pritrdilni elementi so pogosto pregloboko pribiti.
Moč je previsoka.
  • Drsnik za nastavitev globine zabijanja namestite v položaj .
Pritrdilni element je prekratek.
 • Uporabite daljši pritrdilni element.
Image alternative
Pritrdilni elementi se lomijo.
Moč je prenizka.
  • Drsnik za nastavitev globine zabijanja namestite v položaj + .
Pritrdilni element je predolg.
 • Uporabite krajši pritrdilni element.
Podlaga je pretrda.
 • Razmislite o uporabi orodij DX.
Vodilo za sornike na podlago ni položeno pod pravim kotom.
 • Orodje za pritrjevanje na podlago pritisnite tako, da je vodilo za sornike pravokotno na podlago.
Image alternative
Pritrdilni elementi se zvijajo.
Moč je prenizka.
  • Drsnik za nastavitev globine zabijanja namestite v položaj + .
Pritrdilni element je predolg.
 • Uporabite krajši pritrdilni element.
Vodilo za sornike na podlago ni položeno pod pravim kotom.
 • Orodje za pritrjevanje na podlago pritisnite tako, da je vodilo za sornike pravokotno na podlago.
Image alternative
Pritrdilni elementi ne stojijo v jekleni podlagi.
Podlaga je pretanka.
 • Izberite drug način pritrjevanja.
Vsebina plinske kartuše ne zadostuje za embalažno enoto pritrdilnih elementov.
Poraba plina se je povečala, ker orodje prevečkrat pritiskate, vendar ne zabijate.
 • Izogibajte se pritiskanju orodja brez pribijanja.
Orodje za pritrjevanje se ne razmakne.
Okvara bata
Zaznavanje žičnikov je blokirano in tipke RESET s pritiskom ne morete zravnati s podlago.
V vlagalniku za sornike se je zagozdil pritrdilni element.
 • Sprostite zagozden pritrdilni element.
Žičnik se je zagozdil pod ročico pred konico bata.
 • Odstranite plinsko kartušo, orodje potisnite navzdol in pritisnite sprožilec.
Zabijanje je prepogosto neuspešno.
Vlagalnik za sornike na podlago ni položen pod pravim kotom.
 • Orodje za pritrjevanje na podlago pritisnite tako, da je vodilo za sornike pravokotno na podlago.
Uporabljen je bil napačen pritrdilni element.
 • Uporabite ustrezen pritrdilni element.
Podlaga je pretrda.
 • Razmislite o uporabi orodij DX.
Orodje za pritrjevanje ne zabija.
Potisnik žičnikov se ni pomaknil naprej.
 • Sprostite potisnik žičnikov in ga zapeljite naprej do prislona.
V vlagalniku ni dovolj žičnikov (2 žičnika ali manj).
Motnje pri dovajanju žičnikov.
 • Uporabite drug trak z žičniki.
 • Očistite vlagalnik.
Plinska kartuša je prazna.
LED-dioda 1 sveti rdeče
V tlačni napeljavi je zrak.
 • Orodje za pritrjevanje trikrat pritisnite, ne da bi pritisnili na sprožilec.
V območju vodila za sornike so tujki.
Orodje za pritrjevanje je prevroče.
 • Orodje za pritrjevanje naj se ohladi.
Napaka elektronike
 • Odstranite plinsko kartušo in jo ponovno vstavite. Če težave niste odpravili, vstavite novo plinsko kartušo.
Orodje za pritrjevanje je vroče in tudi po premoru ne zabija več.
Izvedenih je bilo veliko več kot 1200 pritrditev na uro.
 • Orodje za pritrjevanje naj se ohladi.
Orodje za pritrjevanje ne zabija ali zabija le občasno.
Okoljski pogoji so izven dovoljenega območja.
 • Upoštevajte dovoljena območja v skladu s tehničnimi specifikacijami.
Temperatura plinske kartuše je izven dovoljenega območja.
 • Upoštevajte dovoljena območja v skladu s tehničnimi specifikacijami.
V dozirnem sistemu za plin so se pojavili mehurčki plina.
 • Odstranite plinsko kartušo iz orodja in jo ponovno vstavite.
Orodje za pritrjevanje se po pribijanju ni povsem dvignilo od podlage.
 • Po zabijanju orodje za pritrjevanje povsem dvignite s podlage.
Pritrdilnega elementa ni mogoče odstraniti iz vodila za sornike.
V vlagalniku za sornike se je zagozdil pritrdilni element.
 • Sprostite zagozden pritrdilni element.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
Image alternative